Cynghorydd & Senedd y Senedd

Ymunodd Ian â Cogitamus yn 2020 ar ôl ymddeol o Senedd y DU ar ôl cael ei hethol bum gwaith i wasanaethu fel Aelod Seneddol Wrecsam yn Nhŷ’r cyffredin rhwng 2001 a 2019.

Fel cyfreithiwr cymwys a phrofiadol iawn cyn mynd i’r Senedd, mae gyrfa wleidyddol Ian yn cynnwys:

  • Mae’n gwasanaethu fel Gweinidog y DU dros y sectorau modurol ac awyrofod, adeiladu, materion corfforaethol, Diwygio Rheoleiddiol a pholisi diwydiannol gweithredol yn y Llywodraeth Lafur o dan arweiniad y Prif Weinidog Gordon Brown
  • Cyfrifoldeb fel chwip y Llywodraeth ar gyfer rheoli busnes seneddol yn ymwneud â’r Weinyddiaeth Gyfiawnder a Swyddfa’r Cabinet
  • Sefydlu a chadeirio’r grŵp seneddol hollbleidiol ar gyfer datblygu economaidd yng Ngogledd Cymru a Gogledd-orllewin Lloegr er mwyn gwella’r seilwaith gan gynnwys y rheilffyrdd, ffyrdd a band eang, gan weithio’n drawsbleidiol gydag Aelodau Seneddol, aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru, y DU a Gweinidogion Cymru, arweinwyr Llywodraeth Leol a’r diwydiant
  • Aelodaeth o bwyllgorau dethol Ty’r cyffredin sy’n gyfrifol am faterion trafnidiaeth a digidol, diwylliant, y cyfryngau a chwaraeon

Mae gan Ian radd BA yn y gyfraith o Brifysgol Rhydychen.