Astudiaeth achos: Ymgyrch Materion Cyhoeddus: Ennill Buddsoddiad Rheilffyrdd yng Ngogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr

Darparodd Cogitamus gymorth cyfathrebu un contractwr i gynghrair o awdurdodau lleol a sefydliad busnes sy’n cofleidio Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr a elwir yn ‘Growth Track 360’ wrth ymgyrchu dros fuddsoddi rheilffyrdd yn eu rhanbarth trawsffiniol.

Astudiaeth achos: polisi & y Senedd

Ein gwaith hiraf yn yr ymgyrch, ers 2007, rydym wedi bod yn gweithio gyda sefydliadau sydd wedi ymrwymo i atal rhagor o ehangu maes awyr Heathrow yn Llundain trwy gyfrwng y naill neu’r llall o redfa ychwanegol neu’r defnydd dwysach o’r rhedfeydd presennol.

Astudiaeth Achos: Ymgysylltu â Rhanddeiliaid: Prosiect GNGE Network Rail

Roedd prosiect GNGE yn cynnwys y rhaglen wella fwyaf erioed i groesi’r bont a gynhaliwyd gan Network Rail (92 o groesfannau ar hyd llwybr 84 o filltiroedd) ac ailadeiladu ac adnewyddu 68 o bontydd – rhaglen o waith sy’n cael effaith andwyol ar ystod eang o Rhanddeiliaid.

Astudiaeth Achos: Ymgysylltu â Rhanddeiliaid: Comisiwn Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru (‘Comisiwn Burns’)

Sefydlwyd Comisiwn Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru gan y Prif Weinidog Mark Drakeford AS gyda’r Arglwydd Terry Burns wedi’i benodi’n Gadeirydd i arwain asesiad cyflym ond manwl o ddewisiadau amgen cynaliadwy i leihau tagfeydd ar yr M4 yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i ganslo’r gwaith o adeiladu Ffordd Liniaru’r M4 gwerth £1.4bn yn 2019.

Astudiaeth achos: ymgyrch materion cyhoeddus

Gofynnodd yr unig gwmni o drenau teithwyr a oedd yn weddill yn y DU inni gydlynu ymgyrch i oroesi ar ôl dyfarnu contract fflyd trenau enfawr i gystadleuydd tramor.

Buom yn gweithio gydag arweinwyr y cwmni a’r tîm cyfathrebu mewnol i gysylltu ag Aelodau Seneddol, cymheiriaid, awdurdodau lleol, undebau llafur, newyddiadurwyr, y gymuned fusnes ac aelodau o’r cyhoedd yn y broses o greu-o gychwyn cyntaf-y diwydiant diwydiannol mwyaf ymgyrch mewn cenhedlaeth.