Cyfarwyddwr Cyswllt

Mae gan Elizabeth 25 mlynedd o brofiad yn y rhyngwyneb rhwng y sectorau preifat a chyhoeddus, yn enwedig mewn diwydiannau a reoleiddir gan gynnwys trafnidiaeth ac ynni.

Yn gyn Gyfarwyddwr CBI Cymru, Elizabeth a arweiniodd y sefydliad drwy ymgyrch datganoli diwedd y 1990au, gan sicrhau bod y CBI wedi dod yn gorff uchel ei barch a chanddo rôl ddylanwadol gref yn y Cynulliad newydd yng Nghymru. Enillodd gryn dipyn o amlygiad i’r cyfryngau fel llefarydd y sefydliad, a barhaodd yn ei rôl nesaf fel Cyfarwyddwr Cyfathrebu i Gymdeithas y cwmnïau trên, ATOC.

Yma, bu Elizabeth yn gweithredu fel llefarydd ar ran y cyfryngau teithwyr drwy gydol ymchwiliad Ladbroke Grove ar ddamweiniau, gan ymddangos ar deledu a radio rhwydwaith amser-iawn, a hyrwyddo cynigion drwy’r wasg i fynd i’r afael â methiannau proses a oedd wedi digwydd. Gweithredodd fel llefarydd, cododd broffil ATOC yn genedlaethol, datblygodd sianelau cyfathrebu newydd i roi gwybodaeth ffeithiol i lunwyr barn am y rheilffyrdd, gan gychwyn a gwella cysylltiadau â chyrff rheilffordd y tu allan i’r aelodaeth (e.e. teithiwr rheilffordd Cynghorau, undebau llafur).

Ar ôl gadael ATOC, ymunodd Elizabeth â chwmni prif gwmni hela fel Rheolwr Gyfarwyddwr ac roedd yn arbenigo mewn recriwtio ar gyfer uwch swyddi yn y sector trafnidiaeth o’r Adran Drafnidiaeth i’r gwasanaeth cenedlaethol rheoli traffig awyr (NATS). Yn 2008, sefydlodd ei ymgynghoriaeth ei hun ac mae wedi gweithio ar nifer o ymgyrchoedd yn ymwneud â’r rheilffyrdd gan gynnwys partneriaeth y Great Western (ar gyfer trydaneiddio’r GWML) a datblygu’r strategaeth gyfathrebu ar gyfer trydaneiddio rheilffordd Gogledd Cymru tra ar y Tasglu Gweinidogion Cymru ar gyfer trafnidiaeth.

Yn 2012, penodwyd Elizabeth gan Weinidog Busnes Cymru i gadeirio grŵp gorchwyl & Gorffen ar ddinas-ranbarthau, a oedd yn adrodd ym mis Gorffennaf yr un flwyddyn, ac mae hi bellach yn eistedd ar fyrddau rhwydweithiau ynni Scottish Power, Leonard Cheshire Disability, Cyfoeth Naturiol Cymru a Grŵp Hendre.