Sefydlwyd Comisiwn Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru gan y Prif Weinidog Mark Drakeford AS gyda’r Arglwydd Terry Burns wedi’i benodi’n Gadeirydd i arwain asesiad cyflym ond manwl o ddewisiadau amgen cynaliadwy i leihau tagfeydd ar yr M4 yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i ganslo’r gwaith o adeiladu Ffordd Liniaru’r M4 gwerth £1.4bn yn 2019.

Penodwyd Cogitamus Limited i gefnogi’r Comisiwn i ymgysylltu â rhanddeiliaid fel y gallai eu barn helpu i lywio ei ddadansoddiad a’i argymhellion i Lywodraeth Cymru.

Roedd ein gwaith yn cynnwys dyfeisio rhaglen o ymgysylltu â rhanddeiliaid, gan ddechrau gyda mapio sefydliadau’n systematig o bob rhan o’r sectorau trafnidiaeth, tai, datblygu ac amgylcheddol yn ogystal ag iechyd y cyhoedd a gwasanaethau brys, ynghyd ag aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb yn ymholiadau’r Comisiwn. Yna, defnyddiodd Cogitamus amrywiaeth o brosesau methodolegol ar gyfer ymgysylltu a derbyn adborth gan y cynulleidfaoedd hyn fel y gallai eu barn chwarae rhan ystyrlon yn ngwrthodaethau’r Comisiwn a’i dîm technegol.

Roedd ein rhaglen ymgysylltu yn cynnwys cynllunio ac arwain gweithdai rhanddeiliaid a fynychwyd yn dda ledled Casnewydd, Caerdydd a Chas-gwent yn ogystal â nifer o weithdai rhanddeiliaid ar-lein a oedd yn ein galluogi i barhau i ymgysylltu yn ystod pandemig Covid-19. Gwnaethom greu cynnwys a rheoli llwyfan ymgynghori digidol i annog ymgysylltu eang â’r cyhoedd ar-lein. Gwnaethom hefyd gynhyrchu a chynnal arolygon digidol ynghylch teithio i’r gwaith wedi’u hanelu at gymudwyr yn y rhanbarth yn ogystal ag arolygon ynghylch arferion gwaith o bell a bwriadau wedi’u hanelu at gyflogwyr rhanbarthol. Roedd ein methodolegau’n rhoi mewnwelediad ansoddol a meintiol i’r Comisiwn.

Gyda’i gilydd, roedd ein gweithgareddau’n sicrhau bod y Comisiwn yn gwbl ymwybodol o farn rhanddeiliaid a’r cyhoedd ar y problemau sy’n wynebu defnyddwyr trafnidiaeth, busnesau a chymunedau ar draws rhanbarthau De-ddwyrain Cymru a Gorllewin Lloegr, yn ogystal ag atebion posibl. Roedd y safbwyntiau hyn yn rhan hanfodol o’r broses asesu technegol a oedd yn bwydo i mewn i Adroddiad Interim y Comisiwn ym mis Mai 2020 a’i argymhellion ffurfiol a wnaed i Weinidogion Cymru ym mis Tachwedd 2020.

Ar ôl i argymhellion y Comisiwn ddod i ben, symudodd Cogitamus i rôl eiriolaeth, gan helpu i gyhoeddi a lansio ei adroddiad. Yn ystod mis Tachwedd 2020, gwnaethom sicrhau lefelau sylweddol o ddarllediadau a lleoliad darnau barn yng gyfryngau print cenedlaethol y DU yn ogystal ag yn y wasg fasnach adeiladu a thrafnidiaeth arbenigol a’r cyfryngau print, darlledu ac ar-lein yng Nghymru. Croesawyd canfyddiadau’r Comisiwn gan Lywodraeth Cymru ar ddiwrnod cyhoeddi’r adroddiad hwn.

Ers cyhoeddi adroddiad terfynol yr Arglwydd Burns a Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru yn 2020, mae Adolygiad Cysylltedd Undebau Dros Dro Llywodraeth y DU 2021 wedi cyfeirio at waith y Comisiwn. Mae Syr Peter Hendy – sy’n arwain yr Adolygiad – wedi awgrymu ei fod yn cefnogi llawer o ddull gweithredu’r Comisiwn.

Yr Arglwydd Burns, Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru, Mapio rhanddeiliaid, Ymgysylltu â rhanddeiliaid, Cysylltiadau â Rhanddeiliaid, Gweithdai Rhanddeiliaid, Ymgynghori ar-lein, Arolygon ar-lein, Ymgysylltu â Busnes, Arolygon teithio, Ymgysylltu â’r cyhoedd, Gweithdai, methodoleg ymgysylltu â rhanddeiliaid, strategaethau cyfathrebu, cysylltiadau â’r cyfryngau