Roedd prosiect GNGE yn cynnwys y rhaglen wella fwyaf erioed i groesi’r bont a gynhaliwyd gan Network Rail (92 o groesfannau ar hyd llwybr 84 o filltiroedd) ac ailadeiladu ac adnewyddu 68 o bontydd – rhaglen o waith sy’n cael effaith andwyol ar ystod eang o randdeiliaid.

Sylweddoli maint yr her gyfathrebu yr oedd yn ei hwynebu – recriwtiodd Network Rail Cogitamus gyda’r Prif amcan o leihau risgiau i’r prosiect ac osgoi niwed posibl i enw da i Network Rail a phartneriaid y Gynghrair.

Yr hyn a oedd yn hanfodol i lwyddiant ein dull gweithredu oedd nodi’n gynnar yr holl randdeiliaid posibl ar gyfer pob cam o’r gwaith-ac ymgysylltu’n gynnar â hwy.

Canolbwyntiodd craidd y strategaeth ar ymgysylltiad uniongyrchol â phob un o’r 30 o gymunedau ar hyd y llwybr mewn rhaglen ddwys o arddangosfeydd cyhoeddus a chyfarfodydd cyhoeddus a chyngor-a sefydlu grŵp rhanddeiliaid allweddol ar draws y ffordd. Roedd cyfathrebu parhaus ag amrywiaeth ehangach o randdeiliaid, a sefydlu protocolau a phroses gyffredin ymhlith contractwyr ac isgontractwyr, yr un mor bwysig i lwyddiant y prosiect.

Yn hollbwysig, roedd ein rhaglen ymgysylltu â rhanddeiliaid yn gweithredu nid yn unig i godi ymwybyddiaeth o’r prosiect a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i randdeiliaid am gamau gwaith cynlluniedig, ond hefyd fel proses ymgynghori, ac i sefydlu partneriaethau gwaith lle y bo’n bosibl. Helpodd y broses hon i nodi anghenion penodol rhanddeiliaid (megis cyfnodau prysur o weithgarwch economaidd, digwyddiadau lleol, ac ati) y gellid cynllunio gwaith a mesurau lliniaru o’u hamgylch.

Yn ystod cyfnod llawn y prosiect, roedd o leiaf un uwch ymgynghorydd wedi’i leoli – bob dydd-ym Mhen Swyddfa Cynghrair GNGE, yn gweithio gyda’r tîm rheoli prosiect. Gyda chymorth ein rhaglen gyfathrebu ac ymgysylltu, cafodd y prosiect cymhleth ei gyflawni’n brydlon gyda gwaddol cymunedol ac amgylcheddol cadarnhaol ar hyd y llwybr. Cynhaliwyd dau ymweliad llwyddiannus â’r Gweinidog. Yn 2015, cafodd y prosiect ei ganmol yn fawr yn y Gwobrau Trafnidiaeth Cenedlaethol o dan y categori prosiect y flwyddyn.

Elfennau’r gwasanaeth:mapio ac ymgysylltu â deiliaid diddordeb, ymgynghori â’r cyhoedd, datblygu negeseuon, rheoli digwyddiadau, rheoli argyfwng, gwrthbrofi cyflym, cyfathrebu mewnol, gwneud ffilmiau, rheoli enw da.