Darparodd Cogitamus gymorth cyfathrebu un contractwr i gynghrair o awdurdodau lleol a sefydliad busnes sy’n cofleidio Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr a elwir yn ‘Growth Track 360’ wrth ymgyrchu dros fuddsoddi rheilffyrdd yn eu rhanbarth trawsffiniol. Roedd ein pecyn gwasanaeth llawn yn cynnwys monitro seneddol a’r cyfryngau, gwasanaethau materion cyhoeddus strategol a thactegol, trefnu a rheoli digwyddiadau, a chysylltiadau’r cyfryngau gan gynnwys paratoi a dosbarthu datganiadau newyddion i allfeydd rhanbarthol, masnach, cenedlaethol a darlledu ynghyd â gwasanaethau ymgysylltu â rhanddeiliaid.

Roedd monitro yn sylfaen sylfaenol i’n gwaith gan fod gwybod beth fyddai’n digwydd yn Senedd y DU a’r Senedd yn darparu cyfleoedd di-ri ar gyfer gwneud ymyriadau trwy ddadleuon, cwestiynau ac ystyried deddfwriaeth. Roedd y wybodaeth hon hefyd yn ein cefnogi i gyflwyno sylwadau lluosog i’r Canghellor ar adegau o Gyllidebau a Datganiadau a chynorthwyo’r cleient i ddeall cyfleoedd a gyflwynir gan gynlluniau fel Cronfa Codi’r Gwastad y DU.

Gwnaeth ein seilwaith busnes – gan gynnwys bodolaeth cronfeydd data perchnogol o wleidyddion, newyddiadurwyr a rhanddeiliaid eraill ynghyd â’r dechnoleg i allu eu cyfeirio yn electronig – gyfraniad hanfodol i’r ymgyrch hon.

Cyflwyniadau a oedd yn arwain at ganlyniadau cadarnhaol wedi’u cynnwys yn Adolygiad Cysylltedd yr Undeb a gynhaliwyd gan Syr Peter Hendy ar ran Llywodraeth y DU a nododd goridor Gogledd Cymru fel maes allweddol ar gyfer buddsoddiad pellach:
http://createsend.com/t/y-BCB4E30CD9BE64452540EF23F30FEDED
. Mae ein gwaith ar gyfer Growth Track 360 wedi’i grynhoi yn y fideo hwn:
https://www.youtube.com/watch?v=C2FokJJDIZA&t=5s
a’r cyfrif ‘X’:
https://twitter.com/360_track
.

Daeth y prosiect Growth Track 360 i ben ym mis Hydref 2023 pan gyhoeddodd Llywodraeth y DU ei dogfen ‘Network North’ ac roedd yn cynnwys addewid o £1 biliwn yn hyn ar gyfer trydaneiddio rheilffordd Prif Linell Gogledd Cymru.