Aillunio dechrau ymgyrch Bombardier Derby 10 mlynedd yn ddiweddarach

Yn union ddeng mlynedd yn ôl, yr oeddwn yn sefyll gyda grŵp o gyd-Aelodau am yr hyn a oedd, o ran cyfathrebu, yn rhyddhau storm dân ar fin digwydd.

Dywedwyd wrthym y byddai Llywodraeth y DU, ar fore 16 Mehefin 2011, yn cyhoeddi bod y gorchymyn enfawr ar gyfer fflyd drenau newydd Thameslink yn cael ei osod dramor. Effaith y newyddion hyn fyddai peryglu dyfodol y ffatri olaf sy’n weddill yn adeiladu trenau newydd ym Mhrydain – cyfleuster Cludo Bombardier yn Derby.

Bu sibrydion ac awgrymiadau cyffredin ers peth amser bod y penderfyniad hwn wedi’i wneud ond roedd y cwmni wedi penderfynu cadw proffil isel, chwarae o fewn y rheolau ac ymddiried yng nghryfder ei gynnyrch a’i gynnig masnachol i ennill y diwrnod. Roedd caffael fflyd Thameslink wedi goroesi newid llywodraeth flwyddyn ynghynt, ac roedd y Canghellor newydd wedi dweud yn enwog bod y weinyddiaeth newydd yn arwain “gorymdaith o’r gwneuthurwyr”, gan awgrymu bod gweithgynhyrchu Ym Mhrydain wedi dod o hyd i gefnogaeth newydd ar ôl cenhedlaeth o gael ei hanwybyddu i raddau helaeth. Roedd hyn yn obaith ffug.

Pan ddaeth y cyhoeddiad ar fore 16 Mehefin, roedd y tîm yn COGITAMUS LIMITED, ein cydweithwyr yn Bombardier a chynghreiriaid ym myd gwleidyddiaeth, busnes, yr undebau llafur a’r cyfryngau o fewn munudau i ysgogi ymgyrch protest dros benderfyniad polisi diwydiannol nad oedd y tebyg wedi’i weld ers blynyddoedd lawer. Mae gormod o arwyr ac arwyr i’w henwi ond ni fyddai’r un ohonynt wedi bod yn bosibl heb arweinyddiaeth ddi-wasgedig colin walton, yna Cadeirydd a Phrif Gynrychiolydd Gwlad y DU ac Iwerddon o Bombardier Trafnidiaeth.

Yn bersonol, yr oedd gennyf lawer wedi buddsoddi yn y canlyniad. Ymhell cyn i mi fynd i ymgynghoriaeth materion cyhoeddus a dechrau fy musnes fy hun, roeddwn wedi gweithio i un o’r undebau llafur rheilffyrdd ac wedi bod yn rhan o ymgyrchoedd lluosog i achub ‘prif’ weithdai rheilffordd. Er gwaethaf egni ac ymrwymiad y gweithwyr, y cymunedau a chynrychiolwyr etholedig, roedd pob un o’r rhain wedi methu. Yn fy mywyd gwaith, roeddem wedi mynd o ddeuddeg ffatri o’r fath i un yn unig. Hon oedd y stondin olaf mewn gwirionedd.

Mae’r gweddill, fel y dywedant, yn hanes. Gallwch ddarllen astudiaeth achos ein hymgyrch gyda Bombardier, ei weithwyr a’u cynghreiriaid drwy ddilyn y ddolen i’n gwefan. Mae’n debyg bod llyfr yn y stori hon os byth y gallaf ddod o hyd i’r amser i’w ysgrifennu ond rwy’n gobeithio y bydd yr astudiaeth achos gryno yn ddigonol.

Y canlyniad oedd ein bod wedi ennill. Pob un ohonom – a’r wlad. Heddiw, nid yn unig y mae’r ffatri a achubwyd mewn gwirionedd yn ffynnu ond mae gweithgynhyrchwyr tramor wedi teimlo bod angen sefydlu cyfleusterau yn y DU er mwyn gwella eu siawns o ennill archebion yma. Sicrheir hyd yn oed allforion trenau newydd.

Mae’r wobr i COGITAMUS LIMITED ar gyfer ‘Ymgyrch y Flwyddyn – Sector Preifat’ yn dal i fod yn falch ar silff y swyddfa gartref.