Mae HS2 yn cael signal gwyrdd, eto!

Yn dilyn misoedd o ddyfalu bod Boris Johnson yn barod i shunt prosiect dadleuol yr HS2 i mewn i’r seidins, rhoddodd y Prif Weinidog o’r diwedd y rheilffordd newydd 345 milltir o Lundain i ogledd Lloegr y sêl bendith ym mis Chwefror. Ysgrifennu ar gyfer Cogitamus Limited, Mae Chris Randall yn dweud ei bod yn hen bryd cael adeiladu’r llinell ar ôl mwy na degawd o ddadl, dryswch ac oedi.

Dyma gychwyn am 10. Pwy ddywedodd y canlynol a phryd y gwnaethant ei ddweud?

“Wrth edrych o gwmpas y byd, mae’r dystiolaeth yn glir – Mae Nation ar ôl cenedl yn cynllunio, yn adeiladu neu’n defnyddio llinellau rheilffordd cyflym yn barod. Byddai alltudio hunanosodedig o’r ffin newydd hon mewn teithio yn golygu bod Prydain ar ei cholled, tra bod ein cystadleuwyr byd-eang ar eu hennill. Yr ydym yn wynebu dewis syml. Gallwn gymryd y dewis tymor byr – gan adael ein rhwydweithiau rheilffyrdd wedi’u gorymestyn a’u gorlethu a mentro talu’r pris mewn busnes a gollir, twf is a llai o swyddi. Neu gallwn gymryd yr opsiwn hirdymor – gan fuddsoddi yn ein gallu i gystadlu’n fyd-eang a’n ffyniant economaidd drwy fynd ar drywydd rheilffyrdd cyflymder uchel. “

Dwylo i fyny pawb sy’n cydnabod hyn fel galwad i weithredu gan y Prif Weinidog Boris Johnson, a roddodd signal gwyrdd 2 yn Birmingham ym mis Chwefror ar ôl ei Ganghellor a oedd yn ymadael yn fuan, Sajid Javid. Anghywir! Yn wir, daeth y gymeradwyaeth lawn hon o reilffordd gyflym newydd o Lundain i ganolbarth Lloegr a Gogledd Lloegr o’r Gwir Anrhydeddus Justine Greening AS-Cofiwch ei bod hi, unrhyw un? – yn ystod ei chyfnod byr fel Ysgrifennydd Trafnidiaeth ym mis Ionawr 2012.

Yn ystod yr wyth mlynedd ers i’r elfen werdd wneud achos diamwys dros adeiladu ail reilffordd gyflym yn y DU (y gyntaf yw’r rheilffordd 67 milltir HS1 sy’n cysylltu Llundain â thwnnel y sianel), mae amwysedd wedi dyfarnu. Yn gyffredin â llawer o drenau Prydain, mae HS2 yn rhedeg yn hwyr. Yn hwyr iawn, mewn gwirionedd. Nid yw cam un o Lundain i Birmingham, a oedd i fod i gael ei gwblhau erbyn 2026, yn debygol o fod yn cario teithwyr sy’n talu am brisiau tan 2031. Erbyn hyn disgwylir i’r ail gam i Fanceinion a Leeds, a oedd i fod i gael ei gwblhau yn 2033, agor rhwng 2035 a 2040.

Fel llawer o brosiectau seilwaith mawr yn y DU, mae HS2 wedi bod yn sownd mewn gors o anwadalu, ymgecru, ymhonni gwleidyddol a chyllidebau cynyddol. Gallai rheilffordd a gafodd ei chostio’n wreiddiol yn £ 42bn, yn ôl rhai amcangyfrifon, gael pris anferthol o dros £ 100bn. O wynebu symiau mor ysgafn, mae rhai o gefnogwyr blaenorol y cynllun, gan gynnwys Alistair Darling a lofnododd HS2 pan oedd yn Ganghellor y Trysorlys yn nyddiau Llywodraeth Lafur Gordon Brown, yn credu bellach ei fod yn rhoi gwerth gwael am arian.

Yn ôl yn 2014, pan oedd yn Faer Llundain, cefnogodd Boris Johnson HS2. Cyhuddodd wrthwynebwyr o’r rheilffordd o “bollocks” a honni nad oedd rhai protestwyr ond yn smalio poeni am goetir neu fywyd gwyllt pan mai gwir achos eu dicter oedd yr ofn y byddai gwerth eu tŷ yn cymryd ergyd. “Mae pobl yn y sefyllfa waradwyddus o orfod esgus bod rhywfaint o wrthwynebiad amgylcheddol ganddynt, bod y fadfall ddŵr gribog yn mynd i gael ei ddienyddio neu beth bynnag. Yr hyn sy’n eu poeni yw prisiau eu tai, “meddai wrth Total cylchgrawn Politics.

Roedd gan faer Johnson, a oedd yn honni ei bod yn “gredwr mawr mewn seilwaith mawr”, gyngor i’r Llywodraeth glymbleidiol ar y pryd. “Yr hyn y dylai’r Llywodraeth ei wneud yw gwneud yr hyn maen nhw’n ei wneud yn Ffrainc a dweud ‘ iawn, mae gennych chi broblem? ‘ ac ewch i bob cartref unigol gyda llyfr sieciau cwbl anferthol a dweud ‘ Dyma chi, beth sy’n werth ei wneud nawr? Ocê. Gwych ‘, prynwch a thalwch ddoler uchaf absoliwt ar gyfer eu holl eiddo … Yna, pan fydd y peth i gyd yn mynd i mewn ac yn llwyddiant ac yn creu symudiad i’r ardal, yn codi’r economi a’r prisiau yn mynd i fyny, wel pwy sy’n nigon i mewn? Y Llywodraeth. “

Yn gyflym ymlaen bum mlynedd ac roedd y Prif Weinidog a benodwyd yn newydd Johnson yn llai o lawer o ran ei gefnogaeth, ac mae’n siŵr bod hynny wedi cael ei ddylanwadu gan elyniaeth gynyddol tuag at HS2 o fewn ei blaid ei hun, gan gynnwys aelodau’r Cabinet. Nid oedd chwifio’r llyfr sieciau anferthol bellach yn ymddangos yn syniad mor smart. Felly, un mis ar ôl dod yn PM, is-gontractodd y penderfyniad anodd ynghylch a ddylid bwrw ymlaen â HS2 a chomisiynodd adolygiad annibynnol dan arweiniad Doug Oakervee, cyn-Gadeirydd HS2 Ltd, a oedd wedi dweud ar goedd mai canslo’r prosiect fyddai ” drychinebus i’r DU “.

Pan gafodd adolygiad Oakervee ei gyhoeddi o’r diwedd, ar ôl eistedd yn y drôr PM am sawl mis, dim ond yr hyn yr oedd y meddyg yn ei archebu cyn belled ag yr oedd Johnson yn y cwestiwn. Roedd yn darparu lle iddo fwrw ymlaen â ‘ phrosiect mawreddog ‘ hynod ddadleuol a fydd, mae’n gobeithio, yn ail-gydbwyso economi’r DU a hybu twf yng ntrefi a dinasoedd y Gogledd a oedd yn ei ‘ fenthyg ‘ i’w pleidleisiau yn yr etholiad cyffredinol fis Rhagfyr diwethaf. Yn ogystal, rhoddodd gyfle di-ddiwedd iddo i gicio’r truenus Management o HS2 Ltd ac i symud y bai ymlaen yn bendant iddynt am gyllideb uchel, oedi hir a chysylltiadau cyhoeddus gwael. “Pan ddaw i eiriol dros HS2, nid yw’r dasg yn cael ei wneud yn haws gan y cwmni HS2 Ltd,” meddai wrth Dŷ’r cyffredin. “Ni allaf ddweud bod HS2 Ltd wedi gwahaniaethu ei hun yn y modd yr ymdrinnir â chymunedau lleol. Fel mae pawb yn gwybod Mae’r rhagolygon cost wedi ffrwydro. ” Ouch!

Yn rhedeg i 130 tudalennau ac yn cynnwys 63 o gasgliadau, mae’r adolygiad Oakervee yn gwbl glir y dylai HS2 fynd yn ei flaen yn ei gyfanrwydd. Os cafodd ei ganslo, rhybuddia Oakervee, bydd angen blynyddoedd lawer o waith cynllunio i nodi, llunio a datblygu cynigion newydd. Mewn geiriau eraill, mae’r honiad a wneir yn aml gan feirniaid y gallai’r arian a arbedir drwy sgrapio’r HS2 gael ei ddargyfeirio i wella’r rhwydwaith rheilffyrdd presennol ddim yn gwneud synnwyr. Does dim cynlluniau rhaw-barod yn aros yn eiddgar yn yr adenydd.

Mae oakervee yn cydnabod yr hyn y mae’r rhan fwyaf o deithwyr eisoes yn ei wybod: bod angen dybryd am fwy o gapasiti – mwy o draciau a mwy o seddi ar drenau – a dibynadwyedd ar y rhwydwaith rheilffyrdd. Rhagwelwyd y byddai siwrneiau teithwyr yn cynyddu 17-21 yn y degawd o 2011; yn wir, bu iddynt godi 24 o fewn dim ond saith mlynedd. Heb HS2, mae’r dewis, meddai Oakervee naill ai’n ffordd gostus o uwchraddio’r llinellau presennol gyda degawdau o anghyfleustra i deithwyr, neu i bris y teithwyr oddi ar y rheilffordd, sef dull o fynd i’r afael â gorlenwi a ffafriwyd gan British Rail cyn y rheilffyrdd Preifateiddio.

Casgliad eithriadol yn yr adolygiad yw na ddylid edrych ar HS2 fel prosiect ar ei ben ei hun. Dylai cynlluniau rheilffyrdd mawr eraill sydd ar y gweill ar hyn o bryd, megis Northern pwerdy Rail a Chanolbarth Lloegr, gael eu dylunio, eu hadeiladu a’u cyflenwi ynghyd â HS2. Fel y dywed Oakervee: “gall HS2 fod yn rhan o newid economaidd trawsnewidiol, ond dim ond os yw wedi’i integreiddio’n briodol gyda strategaethau trafnidiaeth eraill, yn enwedig y rhai sy’n ceisio gwella trafnidiaeth rhwng dinasoedd ac o fewn rhanbarthol, a hefyd gyda chynlluniau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol strategaethau twf. Ni fydd buddsoddiad mewn trafnidiaeth ar ei ben ei hun yn ‘ ailgydbwyso ‘ economi’r DU. ”

Bydd Boris Johnson yn awr yn gobeithio drwy dderbyn y rhan fwyaf o gasgliadau Oakervee y gall, am y tro o leiaf, roi caead ar y ddadl danbaid, sy’n aml yn wenwynig ynghylch HS2, sydd ar brydiau wedi ymddangos fel ail-rediad o’r ddadl BREXIT. Yn 2011, flwyddyn cyn i Justine Greening annog ASau yn frwd i gofleidio HS2, nododd Pwyllgor Trafnidiaeth Tŷ’r cyffredin, er bod y llinell cyflymder uchel yn cynnig cyfnod newydd o deithio rhwng trefi ym Mhrydain, bod y lefel wael o drafodaeth gyhoeddus wedi methu â mynd i’r afael â’r ffeithiau ac wedi arwain at alw enwau a cyhuddiadau o NIMBYaeth.

Bron i ddegawd yn ddiweddarach mae’r feirniadaeth honno’n atseinio o hyd. Bydd y ddadl am HS2 yn parhau, hyd at, ac mae’n debyg, y tu hwnt i’r amser pan fydd y peiriannydd olaf wedi ymadael, ac mae trenau’n rhedeg ar gyflymder o hyd at 250mph. Mae rhybudd Doug Oakervee y byddai canlyniadau difrifol i’r gadwyn gyflenwi, y diwydiant adeiladu bregus yn y DU a’r hyder yng nghynllun seilwaith y DU pe bai’r HS2 yn cael ei ganslo ar yr adeg hwyr hon, wedi cael sylw. Am hynny, o leiaf, dylai cefnogwyr niferus y cynllun roi ochenaid o ryddhad. Ond os ydym wedi dysgu unrhyw beth o’r degawd diwethaf mae’n sicr bod yn rhaid i’r DU ddyfeisio ffyrdd gwell o gynllunio a gweithredu prosiectau trafnidiaeth mawr. Byddai cael strategaeth drafnidiaeth genedlaethol gydlynol yn ddechrau da.

Comisiynwyd yr erthygl hon gan cogitamus, busnes profiadol ym maes materion cyhoeddus a chyfathrebu a sefydlwyd yn 2007.

Mae’r awdur yn newyddiadurwr trafnidiaeth arobryn ac yn gyn uwch reolwr yn y diwydiant rheilffyrdd.