Ail-ethol Llywodraeth Geidwadol y DU yn codi posibiliadau polisi newydd

Mae canlyniad pendant etholiad cyffredinol Rhagfyr 2019 yn golygu y bydd canlyniadau pendant i’r diwydiant rheilffyrdd ym Mhrydain fawr ysgrifennu Mark Walker, Prif Weithredwr Cogitamus Public Affairs

Yn gyntaf, mae adolygiad Keith Williams o’r ‘ fframweithiau sefydliadol a masnachol mwyaf priodol i gefnogi’r gwaith o gyflawni gweledigaeth y Llywodraeth ar gyfer y rheilffordd ‘ bellach yn sicr o gael ei gyhoeddi. Efallai ychydig yn eironig i’r Llywodraeth Geidwadol dan brif gynghrair Boris Johnson a fu mor awyddus i ddangos toriad llwyr oddi wrth ei rhagflaenwyr, yr oedd adolygiad Williams o reilffyrdd yn gwbl dybiedig gan weinyddiaeth Theresa May a’i Ysgrifennydd Trafnidiaeth, Chris Grayling. Eto bydd ei gyhoeddi yn un o ddatganiadau polisi domestig cynharaf cyfnod Johnson.

Mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo i gyhoeddi adolygiad Williams fel Papur Gwyn – fformat sydd mor agos ag y bo modd i Fesur Seneddol heb fod yn un mewn gwirionedd. Y syniad yn effeithiol yw torri a gludo’r argymhellion i mewn i ddeddfwriaeth cyn gynted â phosibl gyda chyn lleied o waith craffu ag sy’n bosibl. Gall y dull gweithredu hwn brofi ychydig yn naïf eto gan fod rhanddeiliaid y diwydiant, sylwebyddion, cynrychiolwyr defnyddwyr, Llywodraeth ddatganoledig a lleol yn ogystal â phwyllgorau seneddol ac adrannau Whitehall yn sicr o ddymuno ystyried ei oblygiadau mewn munud Manylion.

I ddarllenwyr proffesiynol y rheilffyrdd, datblygiad allweddol i wylio amdano ar ôl cyhoeddi’r Papur Gwyn fydd craffu ar argymhellion Williams gan bwyllgor trafnidiaeth Ty’r cyffredin, a gadeiriwyd yn egniol yn y Senedd ddiwethaf gan Nottingham South AS Llafur Lilian Greenwood. Gallai’r Pwyllgor benderfynu cynnal ei wrandawiadau ei hun yn y cynigion, neu gellid gofyn iddo gynnal ymchwiliad gan y Llywodraeth i fesur rheilffyrdd drafft o dan broses a elwir yn waith craffu cyn deddfu. Yn y naill sefyllfa neu’r llall, mae tîm Cogitamus yn barod ac yn alluog i helpu sefydliadau i ddrafftio tystiolaeth ysgrifenedig i’w chyflwyno i’r Pwyllgor ac i gynorthwyo tystion wrth iddynt baratoi i ateb cwestiynau’n bersonol.

Hyd yn oed yn y cyfnod byr ers canlyniad yr etholiad cyffredinol, mae’r angen am weithredu buan gan Lywodraeth y DU ar reilffyrdd wedi dod yn amlwg. Gan fod y Blaid Geidwadol wedi ennill sawl sedd yn ‘ wal goch ‘ hen diriogaeth Llafur yng Ngogledd a Chanolbarth Lloegr, mae gan Weinidogion bellach angen mwy cymhellol byth i ddelio â’r argyfwng o ddibynadwyedd gwasanaethau mewn sawl un o’r rheilffyrdd teithwyr masnachfraint sy’n gwasanaethu’r ardaloedd hynny. Cymhlethwyd hyn gan drychineb cysylltiadau cyhoeddus blynyddol y diwydiant rheilffyrdd o godiadau prisiau, sydd ond yn gwaethygu dicter nifer o gwsmeriaid rhwystredig-er bod Cymru wedi methu â gweld y duedd hon drwy gyhoeddi gostyngiad o ddeg y cant ar docynnau ar gyfer 2020 ar llinellau yn y Gogledd a’u gollwng ychydig yn fwy hyd yn oed i rai gorsafoedd yng Nghaerdydd a’r Cymoedd.

Mae gofynion defnyddwyr yn Lloegr i weithredu’n gyflym wedi’u bodloni gan yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth Grant Shapps gydag addewid i ddod â masnachfraint y Gogledd yn ei ffurf bresennol i ben yn fuan, ond eto i gyd rhaid aros i weld a ddisgwylir i’r broses o ddiwygio’r model gweithredu yn sylfaenol cael ei argymell gan Williams yn arwain at oedi wrth greu datrysiad tymor hir ar gyfer y materion sy’n wynebu teithwyr, busnesau a chymunedau. Ychydig o weithredwyr rheilffyrdd sy’n cael eu caru gan eu defnyddwyr, ac ni fydd yn hir cyn i Blaid Lafur yr wrthblaid godi ei hun o’i Threchu yn yr etholiad cyffredinol trychinebus a gofyn, dan arweinydd newydd, am wneud y mwyaf o anesmwythyd y Llywodraeth mewn meysydd y mae’n dal i’w hystyried fel ei thiriogaeth naturiol.

Yn ail, bydd gan dirwedd wleidyddol gyfnewidiol Prydain Fawr oblygiadau hefyd o ran penderfyniadau ar fuddsoddi mewn seilwaith rheilffyrdd. Mae’r adolygiad mawr arall y mae’r diwydiant yn aros gydag anadl eiddgar yn cael ei roi gan Douglas oakervee i HS2. Mae hyn yn wir yn gynnyrch Llywodraeth Boris Johnson ei hun ac mae’n adlewyrchu diffyg brwdfrydedd amlwg y Prif Weinidog dros y prosiect yn y gorffennol.

Eto mae HS2 yn gynllun sy’n cael ei gefnogi’n gryf gan lawer o arweinwyr gwleidyddol a busnes o bob rhan o’r sbectrwm gwleidyddol yng nghanolbarth a Gogledd Lloegr. Cynhelir etholiadau ar gyfer meiri metro yn ninas-ranbarthau Lloegr ym mis Mai, a gallai fod yn ergyd drom i ymgeiswyr Ceidwadol gael eu glanio gyda phenderfyniad eu Llywodraeth eu hunain i dorri’n ôl, gohirio neu ganslo HS2. Ffactor hollbwysig sy’n dylanwadu ar ymateb y Llywodraeth i argymhellion Oakervee fydd agwedd ei ASau sydd newydd eu hethol o Ganolbarth a Gogledd Lloegr, y mae rhai ohonynt yn ymddangos o leiaf yn y gorffennol i fod wedi argymell canslo HS2 o blaid buddsoddi yn y rhwydwaith rheilffyrdd presennol.

Unwaith eto, mae gweithgarwch Seneddol mewn ymateb i adolygiad Oakervee yn debygol o fod yn ddwys, a gallai fod ar ffurf ymchwiliadau gan bwyllgorau o ASau ac Arglwyddi. Rydym yma i gynorthwyo sefydliadau sy’n gwneud eu sylwadau eu hunain.

Llai sylwi gan y cyfryngau nag enillion y Ceidwadwyr yn Lloegr fu’r seddi a enillwyd gan Lafur yng Nghymru yn yr etholiad cyffredinol. Er bod hunaniaeth nodedig Llafur Cymru a phoblogrwydd llawer o bolisïau Llywodraeth Cymru o dan ei harweinyddiaeth wedi gwarchod y blaid o’r llwyfandy a welwyd ar draws yr Alban a llawer o Loegr, mae’r Ceidwadwyr yn symud ymlaen serch hynny, arbennig yng ngogledd y genedl. Mae hyn yn rhoi Sbotolau newydd diddorol ar yr achos hir-bleidiol dros fuddsoddi’n helaeth a hyd yn oed drydaneiddio prif reilffordd y Gogledd sydd â chefnogaeth drawsbleidiol.

Mae gan Lywodraeth Lafur Cymru agenda fwy uchelgeisiol ar gyfer datganoli pwerau a chyllid dros y rhwydwaith rheilffyrdd i’w roi ar sail fwy cyfartal â hawliau Llywodraeth yr Alban, gan fynd ymhell y tu hwnt i’r trosglwyddiad sylweddol o reolaeth dros & Cymru Masnachfraint y Gororau wedi’i gytuno o dan Lywodraeth Geidwadol ddiwethaf y DU. Mae’r union beth y mae Williams yn ei argymell ar gyfer Cymru yn debygol o fod yn rhagarweiniad i negodiadau pellach rhwng y Llywodraethau yn Llundain a Chaerdydd ar setliad terfynol a bydd yn profi addewid y Prif Weinidog o lefelu’r Undeb ar ôl BREXIT.

Caiff y ddeialog honno ei gwneud yn fwy diddorol fyth gan benderfyniad Llywodraeth Cymru i wthio mentrau trafnidiaeth gyhoeddus yn eu blaenau er mwyn mynd i’r afael â’r argyfwng a ddatganwyd yn yr hinsawdd – y weinyddiaeth gyntaf yn y DU i wneud hynny’n ffurfiol – fel y’i amlygwyd yn ei phenderfyniad yn 2019 i ganslo ffordd liniaru’r M4 yn ne Cymru. Etholwyd y Ceidwadwyr ar lefel y DU ar raglen o ymgeisio am ddim carbon net o 2050 ond yn lleol yng Nghymru maent yn dal i addo adeiladu’r M4 newydd.

Mae’r sefyllfa yn yr Alban o bosibl hyd yn oed yn fwy gwleidyddol gan fod gweinyddiaeth y DU wedi’i chloi i wrthdaro aml-ffrynt â Llywodraeth yr Alban dan arweiniad y Prif Weinidog Nicola Sturgeon o blaid genedlaethol yr Alban. Mae Llywodraeth yr Alban wedi bod yn dadlau ers tro dros gwblhau’r broses datganoli rheilffyrdd – sydd eisoes wedi symud ymlaen ymhellach o lawer nag yng Nghymru – gyda throsglwyddo’r pwerau dros Network Rail i’r gogledd o’r ffin yn llwyr.

Pe bai perthynas rhwng Llundain a Chaeredin yn hyd yn oed ychydig yn fwy dduwiol, gellid ystyried argymhelliad gan Williams ar hyd y llinellau hyn fel ffurfioldeb. Nawr, gyda’r Ceidwadwyr wedi colli seddi yn Senedd San Steffan i’r SNP, mae’n dod yn broses llawer mwy gwleidyddol.

Gyda’r ddadl ynghylch datganoli a buddsoddi arian cyhoeddus yn cael ei dynnu tuag at Ganolbarth a Gogledd Lloegr a’r gweinyddiaethau datganoledig yng Nghymru a’r Alban, mae ar gyfer unwaith yr ardaloedd â’r rhwydweithiau teithwyr mwyaf helaeth a’r niferoedd uchaf o ddefnydd rheilffyrdd sydd mewn perygl o gael eu hanghofio. Mae Llundain fwyaf wedi dod yn dir tramor bron i’r Ceidwadwyr o ran diwylliant gwleidyddol, tra’u bod hefyd wedi dioddef erydiad llai amlwg o gefnogaeth yn rhai o’u cadarnleoedd cryfaf hen hyd yn y llain gymudo o amgylch y brifddinas.

Gwnaeth y Llywodraeth Geidwadol ddiwethaf lawer o waith i geisio ‘ cynigion dan arweiniad y farchnad ‘ ar gyfer buddsoddi mewn seilwaith rheilffyrdd gan y sector preifat, ac mae’n ddigon posibl bod angen i Lundain a’r De ddwyrain edrych yn y cyfeiriad hwn am eu hiachawdwriaeth. Mae hwn yn faes polisi diddorol lle mae Cogitamus wedi chwarae rhan sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf.

Cyhoeddwyd yn y Rail professional-Chwefror 2020