Eiriolaeth i fusnesau’r DU yn Ewrop ar ôl BREXIT

Mae ein hawdur gwadd CLAUDE MORAES yn holi sut bydd busnesau Prydeinig yn ymgysylltu â sefydliadau’r UE, llunwyr polisi a phrosesau deddfwriaethol ar ôl i ni adael yn y diwedd?

Gyda COVID yn dominyddu pob agwedd o’n bywydau ar hyn o bryd, mae yna lawer o drafodaethau di-nod a fyddai fel arall, mae’n debyg, yn digwydd yn fwy tryloyw ond wedi syrthio allan o’r golwg. Un o lawer, wrth i gyfnod pontio’r UE agosáu, yw’r union beth y bydd cydberthynas newydd y DU â’r UE yn edrych. Un agwedd benodol ar y berthynas newydd hon yw’r modd y bydd busnesau Prydeinig, cyrff anllywodraethol a rhanddeiliaid eraill sy’n gweithio gyda’r UE yn ymgysylltu â’i sefydliadau, llunwyr polisi a deddfwyr fel y DU, gan gynnwys wrth gwrs, mae’r gweinyddiaethau datganoledig yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon gyda’i gilydd yn dod yn gwbl “drydedd wlad” i’r UE ar Ionawr 1 2020.

Mae pwysigrwydd y berthynas honno’n amlwg iawn – mae’r berthynas economaidd ar ei phen ei hun rhwng y DU a’r UE yn werth £648,000,000,000 bob blwyddyn. Ond mae’r cysylltiadau dyfnach – pobl, swyddi, a hanes a rennir wedi datblygu dros ddegawdau o ddatblygiad yr UE gyda’r DU yn helpu i adeiladu’r sefydliadau yn ogystal ag ar brydiau’n ceisio “optio allan”. Weithiau, bydd dyfnder y cydberthnasau hynny sydd wedi’u strwythuro yn y farchnad sengl sy’n seiliedig ar y rheolau gyda diogelwch cyflogaeth ac amgylcheddol cysylltiedig yn datgelu eu hunain yn llawn mewn pryd.

Yr ydym yn awr yn agos at y foment pan fyddwn yn optimistaidd o feddwl y byddwn yn gweld cytundeb ymadael terfynol a dechreuad cytundeb masnach. Mae’n dal yn bosibl y bydd “dim bargen” yn digwydd, ond gadewch i ni dybio bod rhyw fath o beth yn dod i’r amlwg dros y cyfnod Hydref a gaeaf sydd i ddod.

Bydd y sectorau a gwmpesir gan gytundeb masnach rydd yr UE-DU (FTA) pan fydd yn cyrraedd yn y pen draw yn cynnwys masnach a buddsoddi, rhwystrau technegol i fasnachu, hawliau eiddo deallusol, cydweithredu rheoleiddiol, polisi diogelwch tramor ac amddiffyn, trafnidiaeth ac ynni, gorfodi’r gyfraith a chydweithredu barnwrol mewn materion troseddol, gwasanaethau, diogelu data a digonolrwydd data, mesurau digidol a ffrwythloni artiffisial a ffytoiechydol.

Mae’n rhestr ryfeddol ac mae pob eitem yn datgelu cyfoeth enfawr o gydweithrediad yn y dyfodol ond gyda’r holl rwystrau newydd rhwng partneriaid o bwys nad ydynt bellach yn yr un farchnad sengl.

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf rwyf wedi trafod “gwasanaethau” gyda chyn gydweithwyr uwch yn dal i weithio yn yr UE, gan ddeall pa mor anghymesur o fawr yw’r sector hwn yn economi’r DU. Roedd trafodaeth arall yn canolbwyntio ar y sector gwasanaethau cyfreithiol sifil a esgeuluswyd yn fawr ac sy’n hynod broffidiol ac yn allgludadwy (ar gyfer y DU) sy’n dal i weld ansicrwydd. Bu’r cydweithiwr hwn mewn cysylltiad ag Adran Gyfiawnder y DU a hefyd gynrychiolaeth Cymdeithas y cyfreithwyr yng Nghymru a Lloegr a’r Alban yn yr UE-sy’n nodweddiadol o gyrff cynrychioliadol y DU sy’n gweithio ym Mrwsel.

Cafwyd trafodaeth arall gyda chydweithiwr yn gweithio gyda chwmnïau technoleg yn yr hen stryd “silicon” yn Llundain, ac roedd yn ymwneud â’r ffordd y mae Senedd Ewrop (sydd newydd ffurfio gweithgor AI newydd) a’r Comisiwn (gan lansio Papur Gwyn AI newydd) yn gwneud cynnydd o ran deallusrwydd artiffisial ond roedd ansicrwydd o hyd ynghylch y cytundeb i beidio â chytuno ar ddigonolrwydd data sylfaenol rhwng y DU a’r UE er mwyn sicrhau llifau data masnachol a diogelwch diogel a chyfreithiol yn y dyfodol.

Felly pa gyfleoedd a heriau sydd o’n Blaenau? Sut y bydd busnes yn ymgysylltu’n weithredol â phartneriaid mewn unrhyw wlad yn yr UE ceisio gwneud busnes, ac os yw’n briodol, cael gwybodaeth, a/neu ddylanwadu ar bolisi? Yn ei hanfod, â phwy y mae busnes y DU yn siarad a faint y bydd hynny’n newid go iawn o’r hyn sy’n digwydd nawr?

Nid yw’r erthygl hon yn ymwneud â’r hyn sy’n poeni gwleidyddiaeth BREXIT parhaus ond yn fwy am fy mhrofiad i fel uwch ASE o’r DU yn gwylio ac weithiau’n cynorthwyo’r ffordd y mae’n rhaid i fusnesau a sefydliadau barhau i siarad â’r UE neu ddylanwadu arno tra’n dal i fod ynddo. Bydd y rhan fwyaf o’r rhain yn gyfarwydd i Frwsel insiders, ond wrth i’r DU ddod yn drydedd wlad i’n partner masnachu mwyaf, mae’n bwysig bod y berthynas yn cael ei deall yn ehangach.

Ar hyn o bryd, pan fo busnes yn gorfod “siarad â Brwsel” y man cychwyn fel arfer yw Llundain-yr adran briodol yn Llywodraeth Whitehall. Cyn belled ag y mae Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn y cwestiwn, rwyf wedi gweld yr esblygiad dros flynyddoedd lawer bellach yn weithgar iawn ac yn gynrychiolaeth gref o Swyddfa’r UE ym Mrwsel. Mae’r sefydlu yn yr Alban yn arbennig o gryf, ond felly mae Swyddfa’r Undeb Ewropeaidd maer Llundain. Ar gyfer Dinas-ranbarthau Lloegr ceir darlun amrywiol, ond mae’r rhan fwyaf wedi esblygu lefel o gyswllt yn yr UE yn seiliedig ar flynyddoedd lawer o ddeall yr arian, y sector diwydiant ac anghenion adfywio eu dinasoedd a’u rhanbarthau a’r rhan bwysig y mae’r UE wedi’i chwarae yn hynny dros y blynyddoedd.

Rwyf wedi cael profiad personol o gyfeirio busnesau at adrannau Whitehall, (DCMS ar dechnoleg a digidol, BEIS a chludiant ar gyfer cwmnïau seilwaith a gweithgynhyrchu, y Swyddfa Gartref ac DFID ar gyfer NGOs) ac, fel ASE Llundain, i Swyddfa’r UE maer Llundain. Ym mhob un o brif adrannau Whitehall, mae “adran BREXIT” neu ryw fath o seilwaith “cysylltiadau’r UE” bellach. Bydd pa mor hawdd ydyw i’w defnyddio ar gyfer busnes allanol neu NGO yn amrywio’n fawr a bydd yn dibynnu ar eu perthnasau presennol, eu maint ac yn y blaen.

Bydd yr adrannau hynny wedyn yn tueddu i gysylltu â’r hyn a oedd, tra oeddem yn yr UE, yn UKREP-cynrychiolaeth barhaol y DU yn yr UE. Bu UKREP ers blynyddoedd yn grŵp o weision sifil diwyd yn y DU a oedd yn gyfrifol am gynrychioli budd Llywodraeth y DU yn Senedd Ewrop, y Comisiwn a’r Cyngor. Byddent yn casglu gwybodaeth, yn meithrin cydberthnasau ac yn helpu’r UE i lunio deddfwriaeth fel y byddai’n effeithio ar y DU. Roedd hyn yn amhrisiadwy i fusnesau a chyrff anllywodraethol yn y DU a oedd yn gweithredu yn yr UE a chydag ef tra’r oeddem yn aelodau.

O 31 Ionawr eleni maent wedi cael eu hailenwi’n genhadaeth y DU yn yr UE (DU mis Brwsel). Mae hwn yn newid ymarferol a symbolaidd pwysig. Fel pob gwasanaeth sifil arall y tu allan i’r UE, ni fyddant ar y Bwrdd mwyach, yn y gweithgorau Cyngor nac yn y pwyllgorau yn Senedd Ewrop lle’r oeddent bob amser yn bresennol hyd yn hyn. Bydd y cytundeb ymadael terfynol yn nodi’n fanwl ble y gall y swyddogion hyn fod yn bresennol, ond yn y bôn bydd y rôl newydd yn drydedd wlad ddiplomyddol.

Yn dilyn yr adolygiad nesaf o wariant y DU, byddwn yn gweld strwythur newydd gyda mwy o bwyslais ar brifddinasoedd yr UE, ond bydd yn rhaid cael cenhadaeth weithredol yn y DU ym Mrwsel. Un o’r tasgau allweddol fydd helpu busnesau’r DU a rhanddeiliaid Prydeinig eraill. Yr arwyddion i gyd yw, gan mai’r tîm yn y DU a fydd yn gweithredu fel diplomyddion trydydd gwledydd ac nid yn llechwraidd, mae’n debyg y bydd yn golygu codi graddfa’r gweithredu i ddigolledu, a dylai hynny roi rhywfaint o gysur i fusnesau a rhanddeiliaid y DU.

Ond ni fydd uwchraddio ein cynrychiolaeth o’r Llywodraeth yn llenwi’r bwlch yn llwyr, a ninnau wedi colli cyfoeth o gynrychiolaeth Insider wedi’i ethol a’i benodi. Bydd Aelodau Senedd Ewrop o’r DU, comisiynwyr a swyddogion ym mhob un o’r tri sefydliad ac Asiantaeth yr UE yn amlwg wedi mynd. Yn achos swyddogion uchel eu parch yn y DU, mae rhai yn dal i weithio yn yr UE ond yn amlwg nid oes ganddynt unrhyw gylch gwaith o gwbl i ofalu am fuddiannau Prydain. Bydd nifer y swyddogion sydd ar ôl yn y DU hefyd yn amlwg yn gostwng yn sydyn dros amser.

Mae’n ymddangos mai un ateb yw y bydd y sefydliadau masnach ac ymbarél hynny sydd â rhwydweithiau sefydledig yn y DU yn brysurach ac yn cael eu galw i helpu i wneud cysylltiadau ar ran cwmnïau sy’n aelodau o’r DU. Mewn amser ac ar ôl y pandemig, rwyf hefyd o’r farn y gallai ymgyngoriaethau a chwmnïau proffesiynol sydd â’r wybodaeth a’r cysylltiadau angenrheidiol â sefydliadau’r UE fod mewn sefyllfa dda i helpu busnesau a chyrff anllywodraethol yn y DU.

Yn ymarferol, mae hyn yn golygu rôl fwy i Siambr Fasnach Prydain yng Ngwlad Belg (sydd newydd benodi cyn uwch ASE dan Dalton i’w arwain), y CBI ym Mrwsel, y Cyngor Prydeinig a’r amrywiaeth o gyrff Masnach a phroffesiynol proffesiynol sy’n gweithio’n galed sydd â grwpiau cyswllt profedig. Bydd galw ar y cwmnïau proffesiynol a’r ymgynghoriaethau sy’n cael eu parchu ac sy’n meddu ar wybodaeth reoliadol dda a chysylltiadau.

Ar ochr y cyrff anllywodraethol, ni fydd y TUC a llawer o sefydliadau eraill yn dod â’u cysylltiadau â’r UE i ben. Unwaith eto yn ddiweddar, gofynnwyd I mi gan uwch-weithredwr elusen ddyngarol ryngwladol gyda swyddfeydd ym Mrwsel a Llundain ynglŷn â sut mae uno adran datblygu rhyngwladol y DU â’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad yn cael ei weld yn yr UE, o ystyried y cysylltiadau dwfn rhwng yr UE a’r DU ar gyllidebau cymorth dyngarol.

Er bod gennym ASEau y DU – y rhai sy’n gwneud gwaith mewn gwirionedd yn y sefydliadau – gallai busnesau Prydeinig gael mynediad at y Comisiynwyr Ewropeaidd a’u cabinetau. Rwyf wedi gweithio gydag ASEau eraill i sefydlu cyfarfodydd rhwng Comisiynydd masnach yr UE a chwmnïau yn fy etholaeth fy hun yn y gorffennol. Mae’r lefel hon o gyswllt yn amlwg drosodd. Mae’r DU ar y tu allan bellach ond mae angen o hyd i ni siarad â Chomisiwn ein partneriaid masnachu mwyaf o bell ffordd. Yn gynyddol, mae Senedd Ewrop sy’n hygyrch a chyd-ddeddfwr na ellir ei hepgor o’r hafaliad, felly bydd gwybod beth sy’n digwydd yn y cyngor a’i weithgorau yn arbennig o anodd o ystyried y diffyg tryloywder yn y sefydliad hwnnw.

Mae’r her a’r cyfle, yn fy marn i, yn ymwneud â sut yr ydym yn ei wneud. Bydd yn cael ei wneud orau gan y rhai sy’n deall y gall y DU fel economi sylweddol y byd ffynnu o hyd os yw’n cymryd ymagwedd ddeallus a chydweithredol tuag at ei phartner masnachu mwyaf. Helpodd y DU i adeiladu’r farchnad Ewropeaidd sengl y byddwn yn awr yn masnachu â hi o’r tu allan. Y dylid gwerthfawrogi gwybodaeth a phrofiad hanesyddol ac ni ddylid cefnu arnynt yn ystod y misoedd a’r blynyddoedd nesaf.

Roedd Claude Moraes OBE yn aelod o Senedd Ewrop dros Lundain rhwng 1999 a’r DU yn tynnu’n ôl o’r UE ar Ionawr 31 2020.