Trac Cadw Deddfau Rheilffyrdd o Gynllun Williams-Shapps ar gyfer Rheilffyrdd yn dod yn gyfraith

Cyflwynwyd i chi gan asiantaeth materion cyhoeddus arbenigol Prydain Fawr ar gyfer y sector rheilffyrdd – Cogitamus

Mae Cogitamus yn falch o gyhoeddi lansiad Deddf y Rheilffyrdd – ein gwasanaeth monitro, adrodd a dadansoddi clyfar pwrpasol i’ch helpu i ddilyn y broses o drosglwyddo i gyfraith argymhellion gan Keith Williams a Grant Shapps ar ddiwygio strwythur, ariannu a brandio’r rheilffyrdd ym Mhrydain Fawr.

Byddwn yn eich helpu i ddeall beth fydd y newidiadau mwyaf hyn i’r rheilffyrdd am chwarter canrif yn ei olygu i’ch sefydliad ar hyn o bryd ac yn y blynyddoedd i ddod.

Beth fydd Deddf rheilffyrdd yn ei wneud i’m sefydliad?

Gan ddechrau gyda chyhoeddi Cynllun Williams-Shapps, bydd Deddfwyr Rheilffyrdd yn olrhain y broses ymgynghori ar Bapur Gwyn Llywodraeth y DU a’i gwaith craffu cynnar gan Bwyllgor Trafnidiaeth Tŷ’r Cyffredin. Yn ddiweddarach, byddwn yn dilyn y Mesur Rheilffyrdd newydd o’i gyflwyno i Dŷ’r Cyffredin, ac yn rhoi gwybod i chi bob cam o’r ffordd hyd nes y caiff ei gymeradwyo’n derfynol gan y Senedd a’r Cydsyniad Brenhinol.

Gan gynnig llawer mwy nag adrodd ffeithiol yn unig, bydd dull monitro clyfar y Deddfwyr Rheilffyrdd yn rhoi cipolwg ar ein hymgynghorwyr profiadol iawn i’r cymhellion gwleidyddol y tu ôl i addasiadau i’r pecyn diwygio a’r Bil Rheilffyrdd, boed gan y Llywodraeth ei hun neu ar fynnu ASau a Chyfoedion. Byddwn yn eich helpu i nodi cyfleoedd i’ch sefydliad gyfrannu at y ddadl a llunio’r ddeddfwriaeth er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau posibl p’un a ydych yn cynrychioli teithwyr, cwsmeriaid cludo nwyddau, sefydliadau masnachol a chyflenwyr, trethdalwyr, pobl sy’n gweithio yn y diwydiant, llywodraeth leol, y Gweinyddiaethau Datganoledig neu randdeiliaid eraill.

Bydd tanysgrifwyr i Gyfreithwyr Rheilffyrdd yn derbyn:

 • adroddiadau amserol a chlir wedi’u e-bostio drwy gydol y broses ddeddfu;
 • mynediad i wefan ddiogel sy’n cynnwys yr holl gyhoeddiadau, adroddiadau a’n dadansoddiadau perthnasol; a
 • mynediad unigryw i bodlediadau lle bydd ymgynghorwyr Cogitamus a chyfranwyr gwadd yn archwilio goblygiadau’r ddeddfwriaeth wrth iddi fynd yn ei flaen.

Sut y bydd y ddeddfwriaeth reilffordd newydd yn cael ei chreu?

Gellir gweld y camau yr ydym yn disgwyl i argymhellion Williams-Shapps eu dilyn i ddod yn gyfraith yn ein diagram, a adroddwyd yng nghylchgrawn RAIL.

Yn seiliedig ar y broses ddisgwyliedig hon, bydd ein gwasanaeth Deddwyr Rheilffyrdd yn cynnwys:

Papur Gwyn, ymgynghori a chyfnodau’r Pwyllgor Dethol

Adroddiad cryno a dadansoddiad o:

 • Cynllun Williams-Shapps ar gyfer Papur Gwyn Rheilffyrdd
 • Unrhyw broses ymgynghori gan gynnwys yr ymatebion a’r canlyniadau a gyhoeddwyd
 • Sesiynau tystiolaeth Pwyllgor Trafnidiaeth Tŷ’r Cyffredin

Ar ôl ei gwblhau, mae adolygiad a dadansoddiad o’r cam hwn

Cyhoeddi’r Mesur Rheilffyrdd a chyfnodau cynnar Tŷ’r Cyffredin

 • Adroddiad cryno a dadansoddiad o’r Bil Rheilffyrdd, yn enwedig newidiadau o gynigion y Papur Gwyn
 • Adroddiad cryno o:
  • Dadl yr Ail Ddarlleniad yn Nhy’r Cyffredin

Ar ôl ei gwblhau, mae adolygiad a dadansoddiad o’r cam hwn

Adroddiad a’r Trydydd Cam Darllen

 • Adroddiad cryno ar y dadleuon seneddol a tynged unrhyw newidiadau a wnaed yn y Pwyllgor

Ar ôl ei gwblhau, mae adolygiad a dadansoddiad o’r cam hwn

Cyfnodau Tŷ’r Arglwyddi

 • Adroddiad cryno ar bob cam o’r broses gan fod y Bil yn cael ei ystyried gan Dŷ’r Arglwyddi gan gynnwys unrhyw ddiwygiadau arfaethedig gan y Llywodraeth neu Gyfoedion

Ar ôl ei gwblhau, adolygiad a dadansoddiad o unrhyw newidiadau allweddol sy’n cronni o’r cam hwn

Ystyried Gwelliannau’r Arglwyddi

 • Bydd unrhyw ddadleuon rhwng y ddau Dŷ Seneddol cyn i’r Mesur gael Cydsyniad Brenhinol a dod yn Ddeddf yn y gyfraith


Drwy gydol

 • Hysbysiadau a diweddariadau parhaus ar:
  • Amserlen ddeddfwriaethol a seneddol
 • Monitro:
  • Cyhoeddiadau gweinidogol ac adrannol sy’n gysylltiedig â’r ddeddfwriaeth
 • Mynediad i wefan ddiogel sy’n cynnwys archif o’r holl ddogfennau a chyhoeddiadau perthnasol, adroddiadau cryno a gwybodaeth fonitro
 • Podlediadau unigryw rheolaidd gan ein tîm ymgynghori a chyfranwyr gwadd sy’n archwilio ac yn dadansoddi’r datblygiadau diweddaraf a’u goblygiadau

Faint mae Deddfwyr Rheilffyrdd yn ei gostio?

Nid oes angen darparu gwybodaeth wleidyddol o’r ansawdd uchaf am gost adfail, ac rydym yn awyddus i sicrhau bod Deddfwyr Rheilffyrdd ar gael i fusnesau bach a chanolig (fel ni).

Felly, mae Cogitamus yn cynnig Deddfwrfa Rheilffyrdd am danysgrifiad untro o £850 a TAW. I fod yn glir, bydd hyn yn cwmpasu holl gynnydd y ddeddfwriaeth hyd at Gydsyniad Brenhinol o leiaf flwyddyn o hyn ymlaen. Ni fydd unrhyw daliadau ailadroddus.

Gallwn hyd yn oed wella ar y pris hwnnw os byddwch yn manteisio ar ein cynnig adar cynnar ac yn tanysgrifio yn y 14 diwrnod nesaf. Yn yr achos hwn, y gost yw £725 a TAW. Y dyddiad cau ar gyfer tanysgrifiadau cynnar i adar yw 2359 awr ar 4 Mehefin 2021.

I danysgrifio, dilynwch ein proses gofrestru syml i dalu gyda cherdyn neu ofyn am anfoneb.

Bydd pob tanysgrifiad yn rhoi’r cyfle i’r tanysgrifiwr cofrestredig a dau ddefnyddiwr arall o’r un sefydliad gael mynediad i’n cynnwys.

Ar gyfer tanysgrifwyr i Gyfreithwyr Rheilffyrdd, byddwn hefyd yn cynnig cyfraddau ymgynghori ffafriol ar gyfer cymorth i gynhyrchu eich tystiolaeth ysgrifenedig eich hun, erthyglau a darnau meddwl ar gyfer cyhoeddiadau neu gyfryngau cymdeithasol, neu ddatblygu a gweithredu strategaeth ymgysylltu i helpu i fynegi eich barn i wneuthurwyr y gyfraith.

Rhagor o wybodaeth

Os hoffech drafod sut y gallai Cogitamus helpu eich sefydliad, cysylltwch â:

Mark Walker, Prif Weithredwr drwy raillegislator@cogitamus.co.uk neu drwy ffonio +44 (0)1733 767244

Tanysgrifio i Ddeddf Rheilffyrdd nawr