Amser a llanw – ynni adnewyddol a’r adferiad ôl-Covaidd gan Emily Beard

Yn ystod ei areithiau ymgyrchu yn 1959 a 1960, byddai John F Kennedy yn tanlinellu natur gadarnhaol ei ddull o weithredu drwy dynnu sylw at y ffaith yn Tsieinëeg fod y gair am ‘ argyfwng ‘ yn cynnwys dau gymeriad – un yn cynrychioli ‘ perygl ‘ a’r ‘ cyfle ‘ arall.

Er ei fod yn anghywir, mae’n dod yn drop poblogaidd yn niwylliant y gorllewin ac wedi’i ddyfynnu’n amlasiantaethol i annog yr ymdrech i ganfod neu greu canlyniadau cadarnhaol o amgylchiadau anffafriol.

Mewn gwirionedd, mae’r cymeriad a gamnodwyd fel ‘ cyfle ‘ mewn gwirionedd yn golygu rhywbeth mwy fel ‘ newid pwynt ‘ ac mae consensws cynyddol bod pandemig Covid-19 yn cynrychioli pwynt newid i’n heconomi a’n cymdeithas.

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, gan fod Llywodraeth y DU wedi bod yn canolbwyntio ar yr ymateb uniongyrchol i’r argyfwng, mae Pwyllgorau Seneddol wedi bod yn galw am dystiolaeth ar yr adferiad ôl-Covid. Mae hyn yn cynnwys ymchwiliad twf economaidd y Pwyllgor strategaeth busnes, ynni a’r diwydiant diwydiannol ar ôl y pandemig (dyddiad cau 1 Medi) a’r Pwyllgor Archwilio Amgylcheddol yn gwyrddio’r ymchwiliad adfer ôl-covid (dyddiad cau cyflwyno 14 Awst).

Nid oes ffocws penodol ar ynni adnewyddadwy, ond mae cwmpas eang yr ymchwiliadau hyn yn rhoi cyfle i gyflwyno sylwadau sy’n canolbwyntio ar y sector hwn-ac yn sicr mae rheswm dros wneud hynny.

Mewn llythyr ar y cyd at Ganghellor y Trysorlys ar 26 Mehefin, dywedodd Cadeiryddion y pwyllgorau y bydd y ddau ymchwiliad yn edrych ar sut i gysoni ein pecyn ysgogi economaidd ar ôl pandemig â nodau hinsawdd ac amgylchedd y DU. At hynny, er bod ynni adnewyddadwy yn aml yn cael ei ystyried fel un sy’n cael ei lywio’n bennaf gan reidrwydd amgylcheddol, mae gan y pandemig Covid-19-yn ôl Dr Charles Donovan (Cyfarwyddwr Gweithredol y Ganolfan dros gyllid hinsawdd a buddsoddi yn ysgol fusnes Coleg Imperial Llundain)-Mae’n rhoi rheidrwydd economaidd ychwanegol.

Adroddwyd ar sylwadau Dr Donovan mewn erthygl oForbes gan David Vetter, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth. Ynddo, mae’n dadlau bod dibyniaeth ar danwyddau ffosil wedi gadael gwledydd yn fwy agored i sioc economaidd argyfyngau byd-eang fel coronafeirws, ac y dylai Llywodraethau edrych at ynni adnewyddadwy fel ffordd o leihau risg o’r fath.

Dywed Dr Donovan: “Rydyn ni’n awr yn gweld anfanteision y dewisiadau rydyn ni wedi’u gwneud am y math o economi ynni sydd gennym ni.”

Mae’n dadlau y dylai ffynonellau ynni cynaliadwy fel y gwynt, yr haul a phŵer y llanw fod yn fwy deniadol i fuddsoddwyr a llunwyr polisi ar sail economaidd yn unig. Mae gwarchod rhag risgiau pellach yn gofyn nid yn unig am bigiadau arian byrdymor ond am ‘ feddwl cydgysylltiedig ‘.

“Mae hyn yn ymwneud ag adeiladu seilwaith ynni sy’n creu gwydnwch.”

Wrth gwrs, gellid dadlau bod y mater o newid yn yr hinsawdd a chynhyrchu ynni mewn modd cynaliadwy ac effeithlon eisoes yn uchel ar agenda’r cyhoedd a’r Llywodraeth. Fodd bynnag, er bod cynnydd sylweddol wedi’i wneud, o ran cyfran yr ynni a gynhyrchir o ffynonellau adnewyddadwy, roedd y DU yn 24ain o’r 28 o aelod-wladwriaethau yn yr UE yn 2018. Yn amlwg mae achos cryf i’w wneud bod angen i’r DU adfywio ei ffocws ar ynni adnewyddadwy – ac mae ystyried strategaeth ôl-covid yn gyfle delfrydol.

Drwy brism yr Amgylchedd, yr economi a chydnerthedd Mae’n amlwg bod angen adolygu’r strategaeth – ac mae angen i ynni’r llanw fod yn rhan hanfodol o’r ystyriaeth honno.

O ystyried arbenigedd peirianyddol sector ynni’r DU a digonedd o adnoddau llanw, mae’n rhesymol meddwl tybed pam nad ydym yn cymryd rhan flaenllaw mewn ynni llanw i’r un graddau ag yr ydym ni wedi’i wneud mewn gwynt ar y môr.

Mewn gwirionedd, mae’r DU wedi chwarae rhan bwysig yn natblygiad technoleg y llanw a chyda’r strategaeth fuddsoddi gywir a gallai ymrwymiad hirdymor fod yn un o arweinwyr y byd – ond fel erthygl a gyhoeddwyd gan sefydliad y peirianwyr mecanyddol Y DU yn colli cyfle wrth iddo nofio yn erbyn ynni’r llanw (https://www.IMechE.org/news/news-article/feature-uk-Missing-opportunity-as-it-swims-against-Tidal-Energy) yn dadlau, mae’r cyfle hwnnw’n llithro i ffwrdd.

Fel y byddai rhywun yn amau, mae’n rhannol am gyllid. Hyd at 2016, neilltuwyd 100MW o gapasiti ynni ar gyfer adnoddau drutach ond llai datblygedig megis llanw neu donnau. Ond daeth yr ymagwedd honno i ben a dechreuodd prif fecanwaith ariannu ynni adnewyddadwy Llywodraeth y DU – contract ar gyfer gwahaniaeth (CfD) – ddyfarnu pob contract ar sail cost. Ni allai prosiectau ynni’r llanw gystadlu â phrosiectau ynni gwynt ar y môr am bris.

Fel y mae fy nghyd-Aelod Ian Lucas, y cyn Weinidog dros fusnes a diwygio rheoleiddio o 2009-2010, yn sylwi, mae eironi i’r ffaith bod cynlluniau ynni’r llanw yn brwydro yn erbyn prosiectau gwynt ar y môr i gael cyllid, fel degawd yn ôl Roedd gwynt ar y môr yn cael ei weld fel technoleg gymharol newydd, heb ei brofi ac yn gymharol ddrud-ond roedd eisiau archwilio ffyrdd y gellid

Ddeng mlynedd yn ddiweddarach, mae gwynt ar y môr yn llwyddiant yn y DU, gan agosáu at gyfran o 10% o’r ynni a gynhyrchir, helpu i fodloni ymrwymiadau amgylcheddol a hinsawdd, creu swyddi crefftus, a chyda bargen sector benodedig rhwng y diwydiant a’r Llywodraeth.

Mae Ian yn awgrymu bod angen ystyried y potensial ar gyfer prosiectau llanw yn y tymor hwy, gan gynnwys edrych ar y dulliau o gefnogi’r technolegau gwynt ar y môr i weld pa bolisïau a dulliau cymorth y gellid eu hailadrodd, ac asesiad o sut y gallai cyflenwyr ynni weithio ar y cyd gyda chynhyrchwyr i greu atebion hirdymor.

Cafwyd galwadau gan y sector, yn ogystal â rhai ASau, i ddiwygio’r dull ariannu, gan gynnwys galw am bot penodol ar gyfer prosiectau tonnau a llanw ym mis Mawrth 2020 cyhoeddodd yr Adran Busnes, ynni a strategaeth ddiwydiannol ymgynghoriad ar welliannau arfaethedig i CfD – gan gynnwys cynnig i greu pot 3 ar wahân ar gyfer ynni gwynt ar y môr, gan roi’r cyfle i dechnolegau llanw a

Mae’r ymatebion i’r ymgynghoriad yn dal i gael eu hasesu, a bydd y canlyniad yn ddiau wedi’i lywio hefyd gan y Papur Gwyn hirddisgwyledig ar ynni.

Fodd bynnag, yn ogystal â chyllid, yr hyn y mae ar ynni’r llanw ei angen hefyd yw ymrwymiad polisi clir-fel y dywed Andrew Scott o bŵer morol Orbital yn y sefydliad peirianwyr mecanyddol erthygl “Bydd mentrau strategol hirdymor yn gofyn am fuddsoddiadau anferth gan gwmnïau yn y sector preifat sy’n ymwneud â’r gadwyn gyflenwi, ac yn y cyd-destun hwnnw, mae cysondeb signal gan y Llywodraeth

Mae safbwynt technoleg ynni ‘r Asiantaeth Ynni Rhyngwladol yn rhagweld y bydd y farchnad fyd-eang ar gyfer technoleg ynni cefnforol yn werth £76,000,000,000 erbyn 2050. Er gwaethaf yr achosion o wydnwch amgylcheddol ac economaidd, mae’n bosibl y bydd Llywodraeth y DU yn cael ei hannog i ystyried ai rhan o’i strategaeth adfer ôl-Covid fydd rhoi sector ynni adnewyddadwy y DU mewn sefyllfa wych i arwain y farchnad hon.

Yr ydym mewn ‘ newid ‘, ac mae angen i sector ynni’r llanw yn y DU achub ar y cyfle hwn i gyflwyno’i achos.