Gallai diwygwyr rheilffyrdd heddiw ddysgu dilyn trywydd cyflymach

Mae gweithredu Papur Gwyn Williams/Shapps yn profi’n araf iawn.

Roedd y gwaith o ddatblygu a gweithredu polisi rheilffyrdd yn arfer mynd rhagddo’n gyflymach o lawer. Ailetholwyd llywodraeth John Major ym mis Mai 1992 gydag ymrwymiad maniffesto i breifateiddio British Rail. Er nad oedd Gweinidogion ar y pryd yn glir eto ynglŷn â’r ffordd y byddai’r diwydiant yn cael ei breifateiddio, ystyriwyd bod y polisi’n flaenoriaeth glir i’r llywodraeth. Penderfynwyd ar y strwythur yn eithaf cyflym, a phasiwyd y Ddeddf Rheilffyrdd ym mis Tachwedd 1993. Ailstrwythurwyd y diwydiant yn sylweddol , a gosodwyd y masnachfreintiau cyntaf yn 1996, gyda’r rhai olaf wedi’u gwerthu yng ngwanwyn 1997, ychydig cyn cyfnod Purdah ar gyfer yr etholiad ym mis Ebrill y flwyddyn honno.

Yna penderfynodd y llywodraeth Lafur newydd ddiwygio ond nid dinistrio’r strwythur, a sefydlu’r Awdurdod Rheilffyrdd Strategol yn Neddf Trafnidiaeth 2000, dim ond i’w ddiddymu eto o dan Ddeddf Rheilffyrdd 2005. Yr oedd hyn, wrth gwrs, yn dro pedol mawr, ond yr oedd yr wrthblaid Geidwadol mor chwithig gan broblemau canfyddedig preifateiddio’r rheilffyrdd fel nad oeddent yn fodlon gwneud unrhyw gyfalaf gwleidyddol o hyn.

I’r gwrthwyneb, sefydlwyd adolygiad Williams yn 2018, ond ni chyhoeddwyd y Papur Gwyn tan fis Mai 2021. Er bod Bil Rheilffyrdd yn debygol o gael ei gynnwys yn Araith arfaethedig y Frenhines, nid yw’n glir eto beth fydd yn ei gynnwys. Mae tîm pontio Great British Railways (GBR), yn ôl pob sôn, o tua 180 o bobl, ond hyd yn hyn ychydig o amlygrwydd i’r strwythur sy’n datblygu. Mae Andrew Haines, sydd â’r her ryfeddol o arwain y tîm pontio tra ar yr un pryd yn rheoli ei swydd ddydd yn rhedeg Network Rail, wedi nodi y bydd GBR wedi’i ddatganoli’n sylweddol, gyda’r rhan fwyaf o’r consesiynau’n cael eu gosod gan ei Ranbarthau, er bod gweithrediadau InterCity fel y West and East Coast ac, wrth gwrs, Mae’n debyg y bydd TrawsGwlad yn cael ei reoli ar lefel pencadlys, ynghyd â chludo nwyddau. Nid oes eglurder hyd yma ar Fynediad Agored, sy’n ystyriaeth bwysig ar brif Reilffordd East Coast, gyda thri gweithredwr mynediad agored.

Bydd llwyddiant y strwythur newydd yn dibynnu ar sicrhau bod y cymhellion cywir ar waith. Yn ei dro, mae hyn yn gofyn am eglurder gan y llywodraeth ynglŷn â’r hyn y mae am i’r diwydiant rheilffyrdd ei gyflawni, ac, fel bob amser, faint y mae’n barod i dalu amdano. Gall rheilffyrdd wneud cyfraniad sylweddol o bosibl at sicrhau di-garbon, ond er mwyn gwneud hyn, mae angen i’r defnydd o’r rhwydwaith fod yn ddeniadol ac yn fforddiadwy. Fodd bynnag, mae cost y rhwydwaith teithwyr wedi mynd drwy’r to o ganlyniad i’r pandemig, ac mae newidiadau mewn patrymau gwaith wedi arwain at leihad sylweddol mewn cymudo a theithio busnes, felly mae pwysau dealladwy gan y Trysorlys i leihau costau a chynyddu prisiau tocynnau. I’r gwrthwyneb, byddai heriau newid yn yr hinsawdd yn awgrymu’n rhesymegol y dylid lleihau prisiau tocynnau mewn llawer o achosion, er mwyn annog newid moddol. Mae pwysau costau cryf hefyd, gan ei bod yn amlwg na fydd yr undebau llafur yn anwybyddu effaith ffrwyno chwyddiant ar safonau byw eu haelodau. Byddwn bron yn sicr yn profi cyfnod o gysylltiadau diwydiannol toredig yn ystod y misoedd nesaf, gyda thebygolrwydd gwirioneddol o weithredu diwydiannol sylweddol ac estynedig.

O bosibl, rhanbarthau GBR fydd lle caiff costau a refeniw eu dwyn ynghyd, ond mae ymhell o fod yn glir sut y cyflawnir hyn mewn ffordd orau bosibl. Hyd yn oed os yw’r llywodraeth yn rhoi eglurder ar yr allbynnau y mae am eu prynu, ni fydd y strwythur newydd ond yn cyflawni’r rhain yn effeithlon os oes cyfrifoldeb llinell waelod clir ar lefel pob uned weithredu, ynghyd â ffocws di-ildio ar ysgogi twf refeniw. Nid yw’r omens yn dda – mae’n debyg bod prisiau ar gyfer rhai o’r TOCs pellter hir bellach yn cael eu microreoli gan yr Adran Drafnidiaeth, gyda’r Trysorlys yn edrych dros eu hysgwyddau, mae’n debyg. Mae pris tocynnau uwch fel arfer wedi codi, ac mewn llawer o achosion nid yw’r rhain ar gael, a’r pris isaf yw’r enillion a reoleiddir oddi ar y brig. Mae hyn yn awgrymu bod yr Adran Drafnidiaeth yn credu nad oedd masnachfreintiau’n gwneud y gorau o refeniw, er bod ganddynt gymhelliant aruthrol i wneud hynny. Mae’n debyg bod “y Dyn o Whitehall yn gwybod orau”, ac mae’r “Great British Rail Sale” sydd wedi’i gladdu’n fawr mewn gwirionedd yn eithaf cyfyngedig, ac yn canolbwyntio ar adegau o alw isel iawn

Bydd GBR yn methu os nad oes gan reolwyr y rhyddid a’r arbenigedd i wneud y mwyaf o refeniw. Yn eironig, y ffordd orau ymlaen fyddai model “yn ôl i’r dyfodol” bron yn sicr, gan ail-greu’r strwythur Trefnu ar gyfer Ansawdd a fabwysiadwyd gan British Rail ond a adawyd ar adeg preifateiddio, gyda phob uned weithredu yn gyfrifol yn llawn am ei chostau a’i refeniw. Wrth gwrs, nid oes ateb perffaith ar gyfer cyflawni hyn, gan fod yn rhaid rhannu gwerth refeniw a rennir a chostau seilwaith a rennir rhwng gwahanol weithredwyr mewn rhyw ffordd, ond byddai’n darparu cyfrifoldeb a thryloywder clir ar lefel hylaw. Fodd bynnag, nid yw’n glir pa werth ychwanegol a ddarperir gan gonsesiynau’r sector preifat, na fydd ganddynt fawr ddim cymhelliant, os o gwbl, i gynyddu refeniw a dim rheolaeth dros allbynnau, a bennir gan GBR.

__________________________________________________________________________________

Yn ddiweddar, darganfyddais adroddiad cyfoes o ddamwain ofnadwy Lewisham ar 4 Rhagfyr 1957. Rhedodd stêm a oedd wedi’i gludo i Ramsgate i mewn i Charing Cross sefydlog – trên Hayes mewn niwl trwchus, a’r locomotif yn cyflwyno colofn ddur o flyover, a gwympodd yn gwasgu hyfforddwr isod. At ei gilydd, bu farw 91 o bobl yn y ddau drên.

Dangosodd profion a gynhaliwyd ar ôl y ddamwain, mewn niwl, gyda gwelededd llai nag 80 llath, na fyddai’r gyrrwr wedi gallu gweld unrhyw un o’r pedwar signal yn agosáu at Lewisham, gan y byddent wedi cael eu cuddio gan foeler y locomotif. Sylweddolodd gyrrwr y trên stêm blaenorol hyn, ac roedd wedi gofyn i’w ddyn tân arsylwi ar y signalau. Doedd y llinell ddim wedi’i ffitio â’r System Rhybudd Awtomatig.

I lygaid modern, o ran diogelwch, roedd hyn yn gweithredu ar y rheilffordd yn yr oesoedd tywyll. Erbyn hyn, mae gan rwydwaith Prydain record ddiogelwch o’r radd flaenaf. Mae hyn yn adlewyrchu nid yn unig fuddsoddi mewn systemau a phrosesau diogelwch, ond hefyd newidiadau diwylliannol graddol ond sylfaenol ers hynny. Mae achosion damweiniau bellach yn cael eu hystyried ar sail gyfannol – mewn cyferbyniad, daeth yr adroddiad swyddogol i ddamwain Lewisham i’r casgliad mai’r gyrrwr yn unig oedd yn gyfrifol am y drychineb.

chrisjstokes@btopenworld.com

Credyd llun: Paul Bigland.

For more insights: