Ymgynghoriad cyhoeddus

Cyswllt systematig â'r rhai yr effeithir arnynt gan newid polisi cyhoeddus, ceisiadau cynllunio mawr neu brosiectau adeiladu-ac yna dadansoddiad clir o'r canlyniadau.

Mapio
ac ymgysylltu â rhanddeiliaid

Gan adeiladu darlun daearyddol neu sefydliadol cyflawn o'r rhai sydd â diddordeb yng nghanlyniad ymgyrchoedd, cynigion, prosiectau, neu weithrediadau o ddydd i ddydd, bydd Cogitamus wedyn yn datblygu, rheoli a gweithredu cynllun ymgysylltu â rhanddeiliaid i helpu i sicrhau canlyniad cadarnhaol a gwaddol.

Rheoli digwyddiadau

Cynllunio a rheoli digwyddiadau ar gyfer cyhoeddiadau, adroddiadau, cynhyrchion, syniadau am bolisïau neu waith prosiect – o gyfarfodydd cymunedol i ddigwyddiadau Seneddol a gweithgareddau cynadleddau pleidiau gwleidyddol.

Gwneud ffilm

Cynhyrchu ffilmiau gwybodaeth, fideos a chyflwyniadau i'w defnyddio gyda chynulleidfaoedd mewnol, allanol a'r cyfryngau ac ar gyfer cyflwyno gwobrau diwydiant – pob un i'r safonau proffesiynol uchaf.

Cyfryngau cymdeithasol

O asesu eich cynnwys a'ch gweithgarwch presennol ar y cyfryngau cymdeithasol, i helpu i ddatblygu a gweithredu strategaeth cyfryngau cymdeithasol newydd hydrin – gan gynnwys cynhyrchu cynnwys newydd a helpu i nodi a chyrraedd eich cynulleidfa darged.

Cyfathrebu mewnol

Cynorthwyo sefydliadau i gyfleu cyfarwyddiadau, negeseuon ac adroddiadau cynnydd i weithwyr, contractwyr a phartneriaid, gydag arbenigedd arbennig mewn datblygu protocolau a phrosesau mewnol i integreiddio gweithgarwch y prosiect aml-gwmni mawr cynghreiriau cyflawni.

Astudiaeth achos: ymgysylltu â rhanddeiliaid

Roedd prosiect GNGE yn cynnwys y rhaglen wella fwyaf erioed i groesi’r bont a gynhaliwyd gan Network Rail (92 o groesfannau ar hyd llwybr 84 o filltiroedd) ac ailadeiladu ac adnewyddu 68 o bontydd – rhaglen o waith sy’n cael effaith andwyol ar ystod eang o Rhanddeiliaid.