Yn Cogitamus, rydym yn cynnig dull craff o fonitro Seneddol, gyda ffocws clir ar ddarparu gwasanaeth wedi’i deilwra a phersonol i’n cleientiaid. Ym myd materion cyhoeddus, mae ceisio llywio drwy symiau enfawr o ddata er mwyn dod o hyd i wybodaeth arwyddocaol yn gallu bod yn her sylweddol. Rydym yn ymfalchïo yn ein gallu i gyflawni’r dasg hon, gan arolygu amgylchfyd o wybodaeth helaeth, o amrywiaeth o ffynonellau, cyn amlygu ac adrodd ar ddata perthnasol sy’n cyfateb i unrhyw eitemau o bryder neu ddiddordeb a ddelir gan unrhyw gleient presennol neu bosibl.

Drwy fonitro amrywiaeth o allfeydd ar gyfer gwybodaeth Seneddol fel ymgynghoriadau, cyhoeddiadau, dadleuon, c & sesiynau a chyfarfodydd Pwyllgor, mae Cogitamus yn gallu canfod a thynnu’r wybodaeth sydd mor berthnasol i sefydliad penodol neu Mater. Mewn ffordd rydym yn credu ein bod yn well na gwasanaeth monitro Seneddol awtomataidd, rydym yn mynd un cam ymhellach, gan geisio monitro digwyddiadau neu ddigwyddiadau o’r fath yn bersonol lle bynnag y bo modd. Wrth wneud hynny, gallwn symud heibio cyfyngiadau dull awtomataidd, gan ddarparu yn lle hynny gynnyrch monitro Seneddol wedi’i bersonoli ac yn canolbwyntio ar ddynol. O ganlyniad, rydym yn gallu adrodd ar yr arlliwiau sy’n gynhenid i’r system Seneddol, gan ddarparu naratif sy’n amlinellu’r awyrgylch a’r rhyngweithio rhyngbersonol yn digwydd wrth ochr datblygiadau Seneddol. Mae’r dull cyfannol hwn yn sicrhau ein bod yn cynnig allbwn monitro Seneddol cynnil ar gyfer ein cleientiaid, sydd, ym myd materion cyhoeddus, yn adnodd pwysig iawn.

Astudiaeth achos:

Enghraifft o enghraifft lle mae ein gwasanaeth monitro Seneddol wedi bod yn hollbwysig i gleient yn y gorffennol yw’r gwaith a wnaethom ar gyfer sefydliad sydd wedi’i leoli yn y diwydiant telathrebu. Roedd y cwmni’n wynebu bygythiad difrifol i’w fusnes oherwydd newid arfaethedig i’r Rheoliadau, a oedd yn cael ei gynhyrfu gan glymblaid o Aelodau Seneddol o’r meinciau cefn. Drwy fonitro Seneddol yn ofalus ar faterion telathrebu, defnyddio adnoddau fel cofnodion Hansard ond yn ogystal â’n gwybodaeth bersonol am y gwleidyddion dan sylw, llwyddasom i hysbysu’r cleient o ddatblygiadau a gwybodaeth berthnasol a helpodd i lywio ymgyrch i atal yn llwyddiannus yn erbyn y rheoliad newydd arfaethedig.