Cymorth Bid a Datblygu Prosiectau

Gan gyfuno profiad heb ei ail o gystadleuwyr caffael cymhleth yn y sector cyhoeddus, ymchwil fanwl a gwybodaeth leol a rhanbarthol arbenigol, rydym yn helpu i gynhyrchu cyflwyniadau tendr cymhellol i gyd-fynd â nodau penodol a di-sail awdurdodau dyfarnu, a helpu i gynhyrchu elfen ymgysylltu â rhanddeiliaid cynigion tendro.


Gan ddefnyddio'r un profiad, gallwn hefyd helpu i ddatblygu a hyrwyddo cynigion prosiect newydd, nodi ac ymgysylltu â hyrwyddwyr posibl, a helpu i ddatblygu eich achos busnes i gael cyllid.

Ymgysylltu â Rhanddeiliaid a'r Gymuned

O adeiladu darlun daearyddol neu sefydliadol cyflawn o'r rhai sydd â diddordeb yng n ganlyniad prosiect a gweithgareddau sy'n gysylltiedig â phrosiectau, i greu a gweithredu strategaeth ymgysylltu ddwy ffordd gynhwysfawr ac integredig, Gall Cogitamus ddatblygu, rheoli a chyflawni pob agwedd ar ofynion ymgysylltu â rhanddeiliaid prosiect – gan helpu i leihau risg a sicrhau canlyniad ac etifeddiaeth gadarnhaol.

Mae ein gwasanaeth ymgysylltu â rhanddeiliaid a'r gymuned hefyd yn ymgorffori arolygon ac ymgynghoriadau â rhanddeiliaid.

Adolygiadau Cymheiriaid Prosiect

Gallwn ddarparu tîm profiadol i gynnal archwiliad iechyd annibynnol strwythuredig o'ch prosiect fel rhan o'ch cyfundrefn sicrwydd.

Yn arbennig o werthfawr ar adegau allweddol – fel pwynt penderfynu buddsoddi neu barodrwydd i ddechrau gweithredu - mae pob adolygiad gan gymheiriaid yn rhoi persbectif newydd ar faterion a risgiau allweddol ac yn darparu cyfres o argymhellion cryno ar sut y gallwch gyflawni eich amcanion busnes.

Cyfathrebu mewnol

Rydym yn gweithio gyda chontractwyr prosiect allweddol ac is-gontractwyr i sicrhau dull integredig o gyfathrebu mewnol. Mae creu protocolau a phrosesau clir yn sicrhau bod gwybodaeth sy'n deillio o'r prosiect yn amserol, yn ddibynadwy ac yn gyson, ac y gall gwybodaeth sy'n llifo i mewn lywio'r gwaith o gynllunio a darparu prosiectau yn effeithiol - gan sicrhau'r effeithlonrwydd gorau posibl a lleihau risg.

Rheoli argyfwng

O wybod sut i gadw ein pennau pan fydd prosiect yn mynd i ddyfroedd malu, gallwn helpu i reoli cyfryngau a gwleidyddiaeth sefyllfa i ddiogelu enw da'r prosiect, y cleient a chontractwyr, a morâl y tîm cyflawni.

Drwy ymgysylltu'n strategol â rhanddeiliaid allweddol gallwn hefyd helpu i nodi, rheoli a risgiau ar unrhyw adeg yn eu datblygiad.

Casgliad a Hyrwyddo'r Prosiect

Wrth i brosiect agosáu at ei gwblhau, gall Cogitamus weithio gyda thîm rheoli'r prosiect i gynhyrchu adolygiad cynhwysfawr o'r prosiect ac adroddiad gwersi a ddysgwyd.

Gallwn hefyd weithio gyda chi i hyrwyddo'r prosiect drwy gyfryngau cymdeithasol a phrif ffrwd, nodi dyfarniadau addas gan y diwydiant a chynhyrchu cyflwyniadau cymhellol am wobrau.