Mae Llundain-Caeredin yn astudiaeth achos mewn cystadleuaeth amlfoddol i deithwyr

Llundain – Caeredin bron yn sicr yw’r farchnad drafnidiaeth gyhoeddus fwyaf cystadleuol ym Mhrydain gyda thri chwmni rheilffordd, tair cwmni hedfan a thri gweithredwr coets yn ei gwlychu. Mae bron pob tocyn bellach trwy’r rhyngrwyd ac yn ddiweddar treuliais awr neu ddwy gyda thywel oer rownd fy mhen yn aredig trwy amrywiol wefannau i gael darlun eang o brisiau cyffredinol, a sut mae’r gwahanol ddulliau yn cymharu.

Fel y byddai rhywun yn ei ddisgwyl, mae’r bws yn gyffredinol rhataf, er bod amseroedd teithio yn anochel o hir ar naw i ddeg awr. Mae’r tri gweithredwr – National Express, Megabus a Flixbus – yn cynnig tri gwasanaeth uniongyrchol y dydd, ymadawiad un bore a dau wasanaeth dros nos ym mhob achos. Yn ddiddorol, Flixbus – yr ymgeisydd newydd – oedd yr opsiwn drutaf ar gyfer y diwrnod canlynol gydag un o’i wasanaethau dros nos yn costio £52.99, a National Express oedd y rhataf o £24.90 am un o’i wasanaethau dros nos. Fis allan, roedd Megabus a Flixbus yn gwerthu eu holl wasanaethau am £15.99, ac roedd National Express ychydig yn ddrytach.

Roedd yr hediad rhataf ‘diwrnod nesaf’ – ymadawiad 2010 o Stansted gyda Ryanair – yn rhatach na bron pob un o’r gweithredwyr bysiau ar ddim ond £27, er wrth gwrs ar gyfer teithiau o ganol Llundain mae cost ychwanegol cyrraedd y maes awyr. Mae EasyJet yn hedfan o Luton, Gatwick a Stansted gyda Luton yn amrywio o £ 57 i £ 89 ar gyfer ymadawiad y bore 0820; Yn gyffredinol, roedd hediadau Easyjet o Stansted ychydig yn uwch ac yn ddrutach na Ryanair. Fel y byddai rhywun yn ei ddisgwyl, mae British Airways yn ddrutach o £75 i fyny, gan adlewyrchu’r costau glanio uwch yn Heathrow a’i gyfleustra cymharol i ganol Llundain; mae’r llwybr hefyd yn bwysig i BA fel bwydydd ar gyfer ei rwydwaith pellter hirach.

Bedair wythnos yn ddiweddarach, bydd Ryanair yn eich hedfan i Gaeredin am ddim ond £15 – yn rhatach nag unrhyw beth arall sydd ar gael mewn unrhyw fodd; Mae Easyjet yn dechrau am £25 a British Airways am £77 o Ddinas Llundain neu £83 o Heathrow.

Mae’r rheilffordd yn dod allan fel y dull mwyaf drud. Fel y byddech yn disgwyl, y gweithredwr mynediad agored newydd Lumo oedd y rhatach o’r ddau brif opsiwn ar gyfer teithio diwrnod nesaf, yn amrywio o £59.90 ar gyfer y 0548 o Kings Cross i £75; Roedd ymadawiad 1045 eisoes wedi gwerthu allan. Roedd Rheilffordd Gogledd-ddwyrain Llundain (LNER) yn amrywio o £83.70 i £128.70, gyda phrisiau yn y cyfnod all-brig wedi’u capio i bob pwrpas gan y Super Off-Peak Single rheoledig ar £87 – felly arweinydd y farchnad oedd hefyd yn ddrytach. Mae’r tocyn oddi ar y brig wedi’i reoleiddio yn hyblyg; Mae’r lleill i gyd, gan gynnwys y tocyn £128.70, yn docynnau trên penodol ymlaen llaw. I gael hyblygrwydd llwyr, byddai angen Sengl Diwrnod Unrhyw Adeg arnoch am bris dyfrio llygaid o £ 193.90, neu £ 300.70 dosbarth cyntaf.

Mae’r prisiau’n rhatach bedair wythnos allan, rhwng £34.90 a £42.90 ar gyfer Lumo ac yn dechrau ar £63.30 ar gyfer LNER, fel arfer dwbl y pris ar gyfer y ddwy linell hedfan cost isel.

Ceir trydydd opsiwn rheilffordd hefyd, sef y Caledonian Sleeper; Nid oedd unrhyw angorfeydd cysgu ar gael ar gyfer ymadawiad y diwrnod nesaf, a dim ond un sedd am £80. Bedair wythnos yn ddiweddarach, dim ond saith angorfa sydd ar gael am £310 neu seddau o £50. Hyn oll er gwaethaf erthygl ysgarthol ddiweddar yn y Times – mae’n ymddangos bod y sleeper yn gwneud yn dda mewn marchnad arbenigol, gan gyfochru’r dadeni wrth deithio sy’n cysgu yn Ewrop.

Flynyddoedd yn ôl, ystyriwyd teithio awyr yn gyffrous ac yn gynhyrfus ac roedd ganddo gyfran gynyddol ddiffygiol o’r farchnad o’r rheilffordd ar lwybrau pellter hir. Ond mae hedfan yn amgylcheddol broblemus ac mae wedi dod yn gyfarwydd ac yn rhwystredig, gyda mwy o ddiogelwch a’r angen i gyrraedd y maes awyr ymhell cyn yr amser ymadael a drefnwyd. Ar y llaw arall, mae’r rheilffyrdd yn amgylcheddol gynaliadwy ac mae’r gwasanaeth trên i Gaeredin yn eithriadol o aml – bob hanner awr drwy gydol y dydd – a gall teithwyr ymuno ar y funud olaf, er bod y rhan fwyaf o bobl yn caniatáu rhywfaint o arian wrth gefn i osgoi colli eu trên enwebedig.

Byddai dau newid arall yn gwella sefyllfa gystadleuol y rheilffyrdd: caniatáu i deithwyr drosglwyddo i’r trên nesaf am daliad cymedrol, dyweder, £10, a gwneud y pris brig o £128.70 yn gwbl hyblyg, gan gael gwared ar y sengl £ 193.90 prin a ddefnyddir ar unrhyw adeg. Byddai’r newidiadau hyn yn dechrau ailsefydlu mantais hanesyddol rheilffordd fel modd ‘troi i fyny a mynd’ wrth roi ychydig iawn o refeniw mewn perygl.

__________________________________________________________________________________

Mae newid hinsawdd yn amlwg erbyn hyn. Mae tymheredd y tir a’r môr yn torri cofnodion newydd yn gyson ac mae gwledydd ledled y byd wedi bod yn dioddef tywydd poeth digynsail. Er gwaethaf hyn, mae’r diwydiant awyrennau yn dal i fod yn uffernol o ran twf, er gwaethaf gwneud synau argyhoeddiadol am hedfan sero net; Mae niferoedd teithwyr Heathrow bellach bron ar lefelau cyn y pandemig, mae Gatwick yn cynllunio ehangu ac mae Luton – sy’n eiddo i Gyngor Bwrdeistref Luton – yn gofyn am ganiatâd cynllunio i dyfu o 18 i 32 miliwn o deithwyr y flwyddyn. Mae’r Llywodraeth hefyd yn helpu. Mae tanwydd hedfan yn dal heb ei drethu a chwtogwyd Dyletswydd Teithwyr Awyr ar gyfer hediadau domestig yn 2022.

Ar y llaw arall, mae’r rheilffyrdd yn ddull trafnidiaeth hynod gynaliadwy, ac eto prin y gellir gweld ymrwymiad y Llywodraeth i newid moddol. Mae nifer o wledydd Ewrop wrthi’n annog symudiad moddol trwy brisiau hynod ddeniadol – y diweddaraf rwy’n ymwybodol ohono yw Portiwgal lle mae yna bellach bas rhanbarthol misol 49 Ewro ar gyfer y system. I’r gwrthwyneb, yn y wlad hon mae diwygio prisiau yn parhau i fod yn stondiedig; Yr unig ryddhad fu bod cynnydd wedi ei gynnal yn is na chyfradd chwyddiant eleni. Ac yn ddiweddar rydym wedi dioddef ymgynghoriad a ysbrydolwyd gan Lywodraeth y DU ac yn warthus o anghydlynol ac anghyson ar gau swyddfeydd.

Nid oes ychwaith unrhyw arwydd o unrhyw raglen drydaneiddio y tu hwnt i gwblhau cynlluniau sydd wedi bod ar waith ers rhai blynyddoedd; mae hyd yn oed y prif gynlluniau sydd ar y gweill ar hyn o bryd – TransPennine a Midland Main Line – wedi bod yn dechrau / stopio, gyda TransPennine yn destun newidiadau cyson o ran cwmpas. Nid oes mwy o dynnu disel ar y rhwydwaith ar ôl 2040 – ymrwymiad oddi ar y brig gan Jo Johnson, Gweinidog iau sydd wedi gadael ers amser maith – ond nid yw cynlluniau trydaneiddio cludo nwyddau ar raddfa gymharol fach fel canghennau Porth Llundain a Felixstowe ar yr agenda ac mae DB Schenker wedi tynnu’n ôl yn ddiweddar eu locomotifau trydan sy’n weddill.

Y casgliad trist yw nad yw’r Llywodraeth bresennol mewn gwirionedd yn gwneud llawer mwy na thalu gwasanaeth gwefusau i newid yn yr hinsawdd, yn ôl-olrhain ar gamau penderfynol mewn nifer o feysydd oherwydd rhesymau etholiadol tymor byr, poblogaidd. Nid yw’r diwydiant rheilffyrdd yn cael ei ystyried yn arf pwysig wrth fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd ond yn fwy o dwll du ariannol amherthnasol.

chrisjstokes@btopenworld.com

Credyd Llun: Shutterstock

For more insights: