Dal dim golau clir o’n blaenau i ddatrys anghydfodau diwydiannol

Mae’n wirioneddol llwm midwinter i’r diwydiant rheilffyrdd. Er gwaethaf cyfnod gobeithiol byr ddechrau mis Tachwedd pan ganslodd RMT dridiau o streiciau, does dim arwydd o unrhyw gynnydd tuag at setliad. Mae’n ymddangos bod y ddwy ochr bellach yn cael eu cloddio am ryfela ffos cynyddol chwerw. Mae gwasanaethau dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd wedi bod yn draed moch mewn rhannau helaeth o’r wlad, gyda gwaharddiad goramser yn arwain at ostyngiadau gwasanaeth arfaethedig mawr neu ganslo ad-hoc.

Cyhoeddodd Network Rail gyngor i “deithio os yn gwbl angenrheidiol” am yr wythnos gyntaf ym mis Ionawr yn unig, er bod disgwyl i drenau fod yn rhedeg yn eithaf dibynadwy rhwng tua 0800 a 1700 ar bedwar diwrnod yr wythnos honno; Roedd ASLEF yn drawiadol mewn pymtheg cwmni trên ar 5fed Ionawr, y diwrnod rhwng dwy streic 48 awr gan RMT, ac mae rhai cwmnïau’n cael eu taro gan streiciau gan TSSA hefyd. Ar ben hyn, mae Network Rail wedi bod yn gwneud gwaith peirianneg ar raddfa fawr, gydag er enghraifft cau Stryd Lerpwl ac ochr Ddeheuol Victoria rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Yr argraff gyffredinol a grëwyd gan y cyfryngau yw bod y diwydiant bellach yn gamweithredol, wedi’i ddifetha gan reolwyr anghymwys ac Undebau Llafur ofergoelus, gyda’r Llywodraeth yn dal llinynnau’r pwrs ac yn methu ac yn amharod i wneud unrhyw beth i gyflawni setliad – yn anffodus mae hyn yn edrych yn grynodeb eithaf teg.

Mae ‘na gyd-destun ehangach i hyn i gyd wrth gwrs. Mae’r Llywodraeth yn amlwg yn benderfynol o ddal y llinell ar gyflogau’r sector cyhoeddus; Os yw’n barod i wynebu streic nyrsys, pam fyddai unrhyw un yn beichiogi yn meddwl y byddai staff y rheilffyrdd yn cael eu trin fel achos arbennig? Mae Mick Lynch wedi gwneud achos RMT yn eithaf llwyddiannus yn ystod yr anghydfod, gan gyflawni cryn dipyn o gefnogaeth gyhoeddus, er bod y pwysau wedi dechrau dweud, gyda chyfweliad hynod o ddihafal ar raglen Today ar Radio 4. Fodd bynnag, byddwn yn dyfalu bod cefnogaeth y cyhoedd yn feddal, ac ni fydd yn cael ei gynnal os yw’r sefyllfa’n dirywio’n weithred gerrilla barhaol. Hefyd, nid yw’r diwydiant rheilffyrdd o bwys mawr i’r rhan fwyaf o bobl, mewn cyferbyniad â’r GIG lle mae’n debyg bod cefnogaeth gyhoeddus llethol i weithredu gan nyrsys a staff ambiwlans.

Yn y cyfamser, mae rheolwyr y diwydiant yn cael ei sbaddu yn y bôn, gan fod yn rhaid i gynigion i ddatrys yr anghydfodau gael eu cytuno gan DfT a’r Trysorlys, yn enwedig os oes unrhyw gost ariannol. Mae’n rhaid i’r pwysau ar reolwyr yn Network Rail a’r cwmnïau trên o goblynu gyda’i gilydd wasanaethau trên a chamu i rolau’r rheng flaen ddydd ar ôl dydd fod yn ddwys, yn flinedig ac yn digalonni.

Mae’n anodd gweld unrhyw olau ar ddiwedd y twnnel. Yn y pen draw, bydd gweithredu diwydiannol yn dod i ben, er na fydd yr un o’r canlyniadau posib yn rhoi’r diwydiant yn ôl ar ei draed:

  • Mae’r Llywodraeth yn cytuno i gyllid ychwanegol i setlo’r anghydfodau. Yn brin o streic gyffredinol ac etholiad ac yna newid llywodraeth, mae hyn yn fanno annhebygol; Rwy’n amau bod ysgrifenyddion cyffredinol yr undeb yn sylweddoli hyn, ond maen nhw a’u swyddogion gweithredol wedi arwain eu milwyr i ben y bryn ac mae dod â nhw yn ôl i lawr yn eithaf heriol.
  • Mae rheng a chefnogaeth ffeiliau ar gyfer gweithredu diwydiannol yn erydu’n araf, ac mae pobl yn dechrau drifftio’n ôl i’r gwaith. Mae rhai arwyddion o hyn – pan roddodd RMT y cynnig Network Rail olaf i’w aelodau, gydag argymhelliad i’w wrthod, pleidleisiodd llai na dwy ran o dair i gefnogi camau parhaus.
  • Mae tâl ac amodau newydd yn cael eu gosod gan Network Rail a’r cwmnïau trenau. Byddai hyn yn flêr iawn, a chysylltiadau diwydiannol sur am amser hir.

Does gen i ddim pêl grisial, ond rwy’n dyfalu mai drifft araf yn ôl i’r gwaith yw’r canlyniad mwyaf tebygol, gyda RMT yn y pen draw yn cydnabod yr anochel a cheisio rhyw fath o eiriau sy’n arbed wynebau. Ond gall ASLEF brofi’n anoddach.

__________________________________________________________________________________

Colled drist yw marwolaeth Adrian Shooter.

Roedd Adrian yn ddyn mawr, yn gorfforol ac mewn personoliaeth. Disgrifiodd un cyfaill ef yn addas fel barwn rheilffordd o’r unfed ganrif ar hugain. Ei lwyddiant mawr oedd Chiltern Railways. Enillodd y fasnachfraint gychwynnol ym 1966, mewn partneriaeth â John Laing plc. Roedd y llwybr wedi’i foderneiddio’n ddiweddar o dan Network SouthEast Chris Green, gyda threnau newydd, signalau modern a gorsafoedd wedi’u hadnewyddu, ond roedd yn dal i fod yn waith cymudwyr cymharol fach yn Llundain.

Aeth Adrian am dwf; gorchmynnodd fflyd fechan o drenau newydd yn gyflym – y gorchymyn cerbydau newydd cyntaf ar gyfer y rhwydwaith am tua thair blynedd – a mynd ati i gynyddu capasiti, cajoling Railtrack cyntaf i ddyblu’r adran rhwng Princes Risborough a Bicester, yna rhwng Bicester a Banbury. Cyflwynodd Chiltern wasanaeth hanner awr rhwng Marylebone a Birmingham, i Snow Hill i ddechrau, cyn iddo droi Birmingham Moor Street yn y terminws ar gyfer ei wasanaethau blaenllaw ac agor Warwick Parkway. Adeiladwyd dau blatfform newydd yn Marylebone, a depo cynnal a chadw newydd yn Wembley. Er mwyn cynyddu’r capasiti, diddymodd y dosbarth cyntaf ar y llwybr, er gwaethaf cymudwyr iachus yn Gerrards Cross a Beaconsfield.

Fe weithiodd; saethodd nifer y teithwyr, a thrawsnewidiwyd Marylebone o orsaf gwsg, ychydig yn moribund i derfynfa fywiog Llundain

Roedd y gorau eto i ddod. Gwahoddodd Awdurdod Rheilffyrdd Strategol byrhoedlog Syr Alastair Morton geisiadau am fasnachfreintiau tymor hir, ugain mlynedd, yn gyfnewid am fuddsoddiad mawr. Yn gyffredinol, cafodd y fenter honno ei bogio i lawr yng nghymlethdod rhannu risg gyda Railtrack, gan gwympo pan aeth y cwmni i ddwylo’r gweinyddwyr, ond Rheilffyrdd Chiltern Adrian oedd yr un a aeth i ffwrdd. Arwyddodd gytundeb ugain mlynedd, gyda phwyntiau egwyl pan oedd buddsoddiad amhenodol ychwanegol i’w gyflawni, ac yna cyflwyno llwybr newydd i Rydychen, ynghyd ag amseroedd teithio cyflymach i Birmingham.

Mewn gwirionedd, nid oedd Chiltern erioed yn broffidiol iawn, a methodd rhai o brosiectau eraill Adrian – y gwasanaeth mynediad agored i Wrecsam a Swydd Amwythig a Vivarail, gan ail-bwrpasu unedau Llinell Ardal deugain oed – ond roedd yn aredig ymlaen gyda hunanhyder enfawr, ac, fel Cadeirydd Cymdeithas y Cwmnïau Gweithredu Trenau, roedd yn allweddol i gael trydaneiddio yn ôl ar yr agenda.

Yn 2021 cafodd ddiagnosis o Glefyd Motor Niwron. Roedd yn nodweddiadol o Adrian ei fod yn parhau’n weithgar tan y diwedd, yna aeth i’r Swistir i farw ar adeg o’i ddewis ei hun. Mae un o’i etifeddiaethau yn gadfridog o reolwyr o safon uchel sy’n torri eu dannedd yn Chiltern Railways; mae gwir angen mwy o bobl fel Adrian ar y diwydiant – ac, yn hanfodol, y rhyddid iddyn nhw allu cael effaith o’r fath.

chrisjstokes@btopenworld.com

Credyd llun: Paul Bigland.

For more insights: