Adeiladu HS2 a llwyddiant Lumo yn disgleirio tirwedd ansicr

Mae’r diwydiant rheilffyrdd yn wynebu argyfwng ariannol, gyda refeniw yn ddigalon yn barhaol o ganlyniad i’r pandemig a chostau yn ffrwydro o ganlyniad i chwyddiant; Fel enghraifft drawiadol, mae pris trydan tyniant wedi dyblu. Mae cyflwr y diwydiant mewn sawl ffordd yn ficrocosm i gyflwr Prydain.

Mae argyfwng cysylltiadau diwydiannol hefyd, heb ddiwedd mewn golwg i’r anghydfodau presennol. Mae gweithlu’r diwydiant yn wynebu’r un pwysau costau byw â phawb arall, ac nid yw llawer ar y rheng flaen yn arbennig o dda, er eu bod ar y cyfan yn cael eu talu’n well a’u bod wedi dadlau eu bod yn swyddi haws na, medd staff mewn cartrefi gofal. Ar y llaw arall, mae gyrwyr trenau ar y cyfan yn talu’n dda iawn – ond wrth gwrs fe fyddan nhw’n naturiol yn brwydro i gynnal eu safon byw, ar ôl dim codiadau cyflog yn ystod y pandemig.

Mae’r Undebau Llafur mewn sefyllfa annymunol; Nid oes llwybr clir i setliad ond mae’n debyg y bydd gweithredu streic all-out yn arwain at drechu. Maen nhw’n parhau i gymryd streic cyfnodol ond dyw hyn yn rhoi ychydig neu ddim pwysau ar y Llywodraeth gan fod gan y wlad gwrs crasboeth wrth weithio o adref yn ystod cyfnodau clo Covid. Mae hyd yn oed y golled refeniw i raddau yn cael ei liniaru gan bobl yn symud teithio i cyn neu ar ôl dyddiau streic.

Er hyblygrwydd gweithio gartref, mae llawer o bobl yn dioddef caledi go iawn wrth gwrs o ganlyniad, yn enwedig y rhai mewn swyddi llai da sy’n gorfod cyrraedd y gwaith. Ond mae’r gorau oll yn dioddef llai, felly mae De Orllewin, rhwydwaith sydd â chyfran uchel o goler wen a chymudwyr rheolaethol, wedi colli mwy o fusnes na Chwmnïau Gweithredu Trenau eraill, gyda chyfrolau brig ar ddim ond 53% o’r lefelau cyn y pandemig; Mae nifer y teithwyr cyffredinol yn well ar 69%, sy’n adlewyrchu’r adferiad cryfach mewn teithio hamdden, ond mae hyn yn dal i adael twll enfawr yn yr incwm ar gyfer un o rannau mwyaf y rhwydwaith.

Mae strwythur rheoli’r diwydiant yn crecian wrth y moroedd hefyd. Mae’r llywodraeth i bob pwrpas wedi cymryd rheolaeth dros Network Rail a’r gweithredwyr teithwyr “masnachfraint”, ac mae’n rhaid i hyd yn oed mân benderfyniadau gael eu cosbi gan Whitehall, heb sôn am wneud unrhyw gynnig i dorri’r logjam cysylltiadau diwydiannol. Yn waeth byth, mae derbynebau wedi bod yn mynd yn syth i’r Trysorlys, gyda’r Adran Drafnidiaeth yn gyfrifol am gostau.

Fe wnaeth y Bob Reid cyntaf, heb amheuaeth y rheolwr rheilffordd blaenllaw ers yr Ail Ryfel Byd, dros amser drawsnewid y diwydiant trwy roi ffocws busnes iddo, yn gyntaf drwy gyflwyno sectorau busnes, yna’r strwythur “Trefnu am Ansawdd” a roddodd gyfrifoldeb ar y llinell waelod i tua deg ar hugain o reolwyr is-sector. Pan ddaeth yn Brif Weithredwr, ei unig safle yn y diwydiant lle’r oedd costau a refeniw yn dod at ei gilydd – heddiw, dim ond gyda’r Prif Weinidog y daw costau a refeniw! Pwy bynnag yw’r wythnos hon yn annhebygol o dreulio gormod o amser yn ystyried y crefftau rhwng amlder a refeniw ar Brif Linell De Orllewinol.

Roedd y strwythur cyn-breifateiddio yn llawer mwy effeithiol na’r llanast presennol. Ym mlynyddoedd olaf ei fodolaeth, rhoddwyd terfyn arian blynyddol i British Rail a’i adael i benderfynu sut orau i reoli o fewn hyn. Dim ond llond dwrn o weision sifil rheilffordd oedd yn yr Adran Drafnidiaeth a doedd ganddyn nhw ddim yr amser na’r tuedd i ddyblu dyfalu rheolwyr y diwydiant.

Mae yna hefyd faterion systemig o fewn y gwasanaeth sifil yn gyffredinol. Mae Kate Bingham, a arweiniodd y Tasglu Brechlyn hynod lwyddiannus, wedi rhoi beirniadaeth ddinistriol o’i meistri gwleidyddol ac o ficro-reolaeth y gwasanaeth sifil: “nid bod y bobl yn ddrwg neu ddim yn gweithio’n galed….maen nhw’n gallu ysgrifennu papurau a dogfennau polisi ond dyw hi ddim yn glir i mi pa mor ddefnyddiol yw hynny oni bai eich bod chi’n deall cynnwys yr hyn rydych chi’n ei wneud“. Roedd hi wedi ei syfrdanu gan y diffyg arbenigedd perthnasol yn Whitehall: “Roedd bod yn yr adran fusnes a ddim yn deall diwydiant roeddwn i’n meddwl oedd yn eithaf syfrdanol

Mae arweinyddiaeth y gweinidogion wedi torri a newid gydag amlder cynyddol hefyd. Penododd Liz Truss Anne-Marie Trevelyan yn Ysgrifennydd Gwladol ar ddechrau ei phrif gynghrair. Erbyn pob cyfrif fe wnaeth ddechrau da, gyda pharodrwydd i wrando a dull di-lol ond roedd hi wedi mynd ar ôl hanner can niwrnod ynghyd â’i Gweinidog Rheilffyrdd, felly bydd tîm gweinidogol newydd yn dechrau o’r dechrau.

Yn y cyfamser, mae cynllun Williams-Shapps yn gwywo ar y winwydden, heb unrhyw Fil Rheilffyrdd eleni a dim camau effeithiol i yrru drwy unrhyw newid. Nid oes rhaglen drydaneiddio – hanfodol ar gyfer darparu rheilffordd carbon niwtral – a dim polisi disylwedd i gefnogi newid modd i’r rheilffyrdd, y modd trafnidiaeth mwyaf ecogyfeillgar. Mae’r Almaen a Sbaen yn dioddef chwyddiant tebyg a phwysau ariannol fel Prydain, ond mae’r ddau wedi gwneud mynediad i’w rhwydweithiau rhanbarthol yn rhad ac am ddim neu am brisiau pupur, llenwi trenau a gyrru shifft modal. Ar y llaw arall, ym Mhrydain does dim byd wedi digwydd o gwbl gyda diwygio prisiau tocynnau. Rwy’n cwestiynu a oes gwir ymrwymiad o fewn y Llywodraeth bresennol i gwrdd â dim carbon.

Mae’n bur debygol hefyd y bydd y diwydiant yn cael ei daro gan doriadau mawr mewn gwariant cyfalaf fel rhan o Ddatganiad yr Hydref, sydd bellach wedi’i drefnu ar gyfer 17Tachwedd . Mae rhai toriadau gwariant yn ymddangos yn anochel, ond mae toriadau i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol, addysg, pensiynau a budd-daliadau i gyd yn eithriadol o anodd ac yn wleidyddol wenwynig – drwy gymharu, gall arafu neu gwtogi cwmpas HS2 fod yn darged cymharol hawdd.

Gyda chymaint o waith eisoes ar y gweill, y gobaith yw y bydd Cam 1 yn cael ei gwblhau, ynghyd â Cham 2A, yr estyniad i Crewe, sy’n gwneud synnwyr busnes ac yn osgoi pwynt pinsh mawr yn ardal Stafford, gan ryddhau capasiti ar gyfer cludo nwyddau. Fodd bynnag, bydd adran Crewe -Manceinion yn gweld cymharol ychydig o drenau: efallai tri thrên yr awr o Lundain a dau drên ymylol proffidiol o Birmingham. Mae’r llwybr yn cynnwys twnnel hir trwy faestrefi Manceinion a llwyfannau pen marw newydd drud iawn ym Manceinion Piccadilly. Efallai, fel y Golborne Link, bydd yr adran hon yn cael ei chicio i’r glaswellt hir?

Mae un siafft o olau yng nghanol y glorian. Mae’n ymddangos bod y gwasanaeth mynediad agored newydd “Lumo” rhwng Kings Cross a Chaeredin wedi ehangu’r farchnad reilffordd yn wirioneddol, yn hytrach na haniaethu o LNER; am y tro cyntaf mewn cenhedlaeth, mae gan reilffordd gyfran fwy o Lundain erbyn hyn – mae Caeredin yn teithio nag awyr. O ystyried yr amodau cywir, gall y rheilffyrdd gyflawni.

chrisjstokes@btopenworld.com

Credyd llun: Paul Bigland.

For more insights: